Określenie metod wyceny w polityce rachunkowości

Zgodnie z art. 10 ust 2 dokumentacja polityki rachunkowości powinna zawierać opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Na pierwszy „rzut oka” wydaje się właściwe w tym miejscu odwołanie do odpowiedniego punku art. 28 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t., jedn. Dz. U. Z 2009 r. nr 152, poz. 1223) . Jednak takie podejście jest tylko z pozoru oczywiste, ponieważ ustawa przewiduje możliwość stosowania szeregu uproszczeń, albo alternatywnych rozwiązań przy ujmowaniu operacji gospodarczych.

Ważne jest, aby, tam, gdzie dozwolone jest stosowanie różnych sposobów bądź metod wyceny, należy je dokładnie sprecyzować.
Warto, zatem poświęcić więcej uwagi między innymi następującym kwestiom:

 • wskazanie metod amortyzacji bilansowej dla poszczególnych grup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • wskazanie zasad ustalania okresu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • określenie, w jaki sposób na dzień bilansowy wyceniane będą nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji,
 • określenie, w jaki sposób na dzień bilansowy wyceniane będą zaliczone do aktywów trwałych udziały w innych jednostkach oraz zaliczone tam pozostałe inwestycje inne niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
 • wskazanie metod wyceny: przychodu poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych (czy cena zakupu, czy nabycia), rozchodu (FIFO, LIFO, średnioważonej, szczegółowej identyfikacji)
 • wskazanie metody wyceny zapasów na dzień bilansowy,
 • wskazanie metod stosowanych dla wyceny produkcji w toku ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych uproszczeń, o których mowa w art. 34 ust. 2 uor,
 • wskazanie metody, za pomocą, której ustala się i aktualizuje rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne,
 • wskazanie zasad ustalania rezerw,
 • zasady ujmowania i rozliczania umów leasingowych
 • zasady dotyczące sposobu tworzenia i rozliczania rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, itp.

Jeśli aktywa bądź pasywa danego rodzaju pojawiają się w przedsiębiorstwie pierwszy raz, to kierownik tej jednostki powinien odpowiednio uzupełnić (zaktualizować) politykę rachunkowości, określając sposób i metodę wyceny tych składników aktywów bądź pasywów.

Warto pamiętać, że podstawowe informacje dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów ujawnia się we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostki.

Zapraszamy Państwa wkrótce na kolejną część cyklu artykułów o Polityce Rachunkowości.

3 myśli na temat “Określenie metod wyceny w polityce rachunkowości”

 1. Myslę, ze mozesz – kierownik jednostki musi tylko wskazać na tę ksiązke w zarządzeniu o przyjęciu polityki rachunkowści. A i musicie wybrać szczegółowo jakie metody wyceny wy stosujecie – w ksiązkach jest opisane zwykle kilka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *