Amortyzacja od ulepszonych środków trwałych – w przykładach, część 3

Przykład 2 – Degresywna metoda amortyzacji
W styczniu 2008 roku jednostka przyjęła do użytkowania środek trwały o wartości początkowej 80 000 zł. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika podwyższającego równego 2, przyjęta stawka amortyzacyjna wynosi 25%. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W czerwcu 2008 roku ulepszono środek trwały na kwotę 20.000 zł.

Plan amortyzacji środka trwałego przed dokonaniem ulepszenia wyglądał następująco*:

 Okres  Wartość początkowa  Podstawa ustalenia odpisów  Amortyzacja  Umorzenie  Wartość netto
 II-XII 2008  80 000,00  80 000,00  36 666,67  36 666,67  43 333,33
 I-XII 2009  80 000,00  43 333,33  21 666,67  58 333,33 21 666,67
 Po drugim roku amortyzacji następuje zmiana metody amortyzacji na liniową, ponieważ roczna amortyzacja dla metody degresywnej w trzecim roku  (10 833,33 zł) byłaby mniejsza od amortyzacji obliczonej według metody liniowej (20 000,00 zł)
 I-XII 2010  80 000,00  80 000,00 20 000,00 78 333,33 1 666,67
 I 2011  80 000,00  80 000,00 1 666,67 80 000,00 0,00
*Zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie ma obowiązku przechodzenia na metodę liniową w sytuacji kiedy odpisy amortyzacyjne wyliczone zgodnie z metodą degresywną są mniejsze od odpisów wyliczonych według metody liniowej.

Obliczenia:
a)    amortyzacja dla okresu II-XII 2008:
(80 000 zł x 25% x 2) : 12 miesięcy = 3 333,33 zł
3 333,33 zł x 11 miesięcy = 36 666,67 zł
b)    amortyzacja dla okresu I-XII 2009:
(43 333,33 x 25% x 2) = 21 666,67
c)    amortyzacja po zmianie metody na liniową:
80 000,00 zł x 25% = 20 000,00 zł

W kolejnej części przedstawiony zostanie plan amortyzacji – zarówno w ujęciu bilansowym jak i podatkowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *