Leasing zwrotny – księgowanie u finansującego – przykład 1, część 2

Przypomnijmy, że leasing zwrotny polega na sprzedaży składnika aktywów przez dotychczasowego właściciela (korzystającego) finansującemu, który następnie oddaje nabyty składnik aktywów do używania korzystającemu, którym jest zbywca, na zasadach leasingu operacyjnego lub finansowego.

Leasing zwrotny finansowy bilansowo i operacyjny podatkowo u finansującego – przykład 1

Spółka X sprzedała Spółce Y maszynę za cenę sprzedaży netto 200.000,00 PLN ustaloną w wysokości wartości godziwej maszyny. Następnie Spółka Y jako finansujący zawarła umowę leasingu zwrotnego finansowego w ujęciu bilansowym oraz leasingu operacyjnego dla potrzeb podatkowych. Określona w umowie wartość inwestycji leasingowej netto wynosi 200.000,00 PLN; maszyna została przekazana do używania korzystającemu w styczniu 2011. Przyjęta stawka amortyzacji podatkowej wynosi 20%. Korzystający zapłacił opłatę wstępną w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu tj.20.000,00 PLN. Z umowy wynika, że opłaty leasingowe obejmują 23 raty leasingowe w wysokości netto 7.437,21 PLN każda. Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy, wartość wykupu wynosi 10% wartości przedmiotu leasingu tj. 20.000,00 PLN.

Do podziału opłaty na część kapitałową i odsetkową przyjęto metodę IRR. Należy zaksięgować u finansującego operacje gospodarcze za styczeń, luty 2011. Dla uproszczenia pominięto kwestie związane z podatkiem od towarów i usług.

L.p. termin płatności kapitał B.O. spłata kapitału koszty finansowe rata łączna kapitał B.Z.
0 01.01.2011 200.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 180.000,00
1 01.02.2011 180.000,00 6.612,21 825,00 7.437,21 173.387,79
2 01.03.2011 173.387,79 6.642,52 794,69 7.437,21 166.745,27
3 01.04.2011 166.745,27 6.672,96 764,25 7.437,21 160.072,31
4 01.05.2011 160.072,31 6.703,55 733,66 7.437,21 153.368,76
5 01.06.2011 153.368,76 6.734,27 702,94 7.437,21 146.634,49
6 01.07.2011 146.634,49 6.765,14 672,07 7.437,21 139.869,36
7 01.08.2011 139.869,36 6.796,14 641,07 7.437,21 133.073,21
8 01.09.2011 133.073,21 6.827,29 609,92 7.437,21 126.245,92
9 01.10.2011 126.245,92 6.858,58 578,63 7.437,21 119.387,34
10 01.11.2011 119.387,34 6.890,02 547,19 7.437,21 112.497,32
11 01.12.2011 112.497,32 6.921,60 515,61 7.437,21 105.575,72
12 01.01.2012 105.575,72 6.953,32 483,89 7.437,21 98.622,40
13 01.02.2012 98.622,40 6.985,19 452,02 7.437,21 91.637,20
14 01.03.2012 91.637,20 7.017,21 420,00 7.437,21 84.620,00
15 01.04.2012 84.620,00 7.049,37 387,84 7.437,21 77.570,63
16 01.05.2012 77.570,63 7.081,68 355,53 7.437,21 70.488,95
17 01.06.2012 70.488,95 7.114,14 323,07 7.437,21 63.374,81
18 01.07.2012 63.374,81 7.146,74 290,47 7.437,21 56.228,07
19 01.08.2012 56.228,07 7.179,50 257,71 7.437,21 49.048,57
20 01.09.2012 49.048,57 7.212,41 224,81 7.437,21 41.836,16
21 01.10.2012 41.836,16 7.245,46 191,75 7.437,21 34.590,70
22 01.11.2012 34.590,70 7.278,67 158,54 7.437,21 27.312,03
23 01.12.2012 27.312,03 27.312,03 125,18 27.437,21 0,00
SUMA: 200.000,00 11.055,86 211.055,86

Operacje gospodarcze

1) Nabycie maszyny od Spółki X w kwocie 200.000,00 PLN;
2) Przekazanie przedmiotu leasingu korzystającemu 200.000,00 PLN;
3) Ujęcie wartości maszyny z umowy leasingu dla potrzeb ewidencji podatkowej 200.000,00 PLN;
4) Ujęcie opłaty wstępnej 20.000,00 PLN;
5) Rozliczenie opłaty wstępnej – część kapitałowa 20.000,00 PLN;
6) Zaksięgowanie pierwszej opłaty leasingowej w kwocie 7.437,21 PLN;
7) Rozliczenie pierwszej opłaty leasingowej;

a) Ujęcie części kapitałowej w kwocie 6.612,21 PLN;
b) Ujęcie części odsetkowej w kwocie 825,00 PLN;

8) Zaksięgowanie amortyzacji dla celów podatkowych za luty (3.333,33 PLN);

[page_break]

 

Schemat księgowań:

\"\"

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *