Czy złożenie dwóch wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu przez ten sam podmiot jest zgodne z przepisami?

W pierwszym odruchu zamawiający zazwyczaj rozważa możliwość odrzucenia wniosku o dopuszczenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodnego z ustawą, w związku z zapisem art. 82 ust. 1 ustawy Pzp mówiącym o tym, że wykonawca może złożyć jedną ofertę. Jest to oczywiście pułapka, ponieważ wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to nie oferta, zatem na tym etapie postępowania nie stosuje się przepisu mówiącego o tym, że „wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę”, a tym bardziej nie można odrzucić oferty wykonawcy, ponieważ takowej jeszcze nawet zamawiający nie posiada. W tym stanie faktycznym przepisu art. 82 ust. 1 i art. 89 ustawy Pzp nie możemy zastosować nawet per analogiam.
Pozostaje pytanie, jak w tej sytuacji kształtują się obowiązki i prawa zamawiającego, a może bardziej czego zamawiający zrobić nie może. Zamawiający nie może wezwać wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, albowiem na mocy tego przepisu zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w dodatku w toku badania i oceny ofert, a na tym etapie postępowania nie mamy do czynienia z ofertą. Zamawiający nie może zastosować przepisu art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, albowiem przepis tej przewiduje możliwość wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zawiera się w z powyższym katalogu. Pozostaje jeszcze rozważenie wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ustawy Pzp, jednakże analizując ten przepis dojdziemy do wniosku, że ustawodawca dla sytuacji złożenia przez wykonawcę dwóch formularzy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie przewidział żadnych sankcji. Katalog przesłanek wykluczenia z postępowania jest zamknięty, zamawiającemu nie przysługuje w tej materii możliwość zastosowania wykładni rozszerzającej lub zastosowanie przepisu na zasadzie analogii. Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku złożenia dwóch formularzy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jedynym prawidłowym zachowaniem zamawiającego jest zaniechanie działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *