Zmiany do MSSF/MSR nie przyjęte jeszcze przez KE

Komisja Europejska nie przyjęła jeszcze szeregu zmian zaproponowanych przez IASB. Obowiązkiem sporządzających sprawozdanie finansowe jest wskazanie tego faktu i określenie o ile jest to możliwe wpływu tych interpretacji na dane finansowe.

Najważniejsze z nich to zmiany w MSR i MSSF (Doskonalenie standardów) z wydane 10 maja 2010 roku, który obejmuje zmiany

  • MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
  • MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
  • MSSF 7 Instrumenty finansowe – ujawnienia informacji
  • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
  • MSR 27 Skonsolidowane i odrębne sprawozdania finansowe
  • MSR 34 Sprawozdawczość śródroczna
  • IFRIC 13 Klienckie programy lojalnościowe

KE zapowiadała przyjęcie tych zmian w IV kwartale 2010 roku, co nie nastąpiło. Jest to o tyle istotne, ze zmiany te obowiązują już od 1 stycznia 2011 roku. Zatem przygotowując już dane do sprawozdania za 1 kwartał 2011 trzeba je uwzględnić.

Przygotować się należy także do implementacji MSSF 9 Instrumenty finansowe z listopada 2009 r., dotycząca aktywów finansowych wchodząca w życie 1 stycznia 2013 r., oraz  nowa wersja MSSF 9 z października 2010 r., która wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. W przyszłości ten MSSF 9 ma zastąpić MSR 39.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *