Podatek od nieruchomości u współwłaścicieli gruntu – wyrok NSA z dnia 6 września 2012 r., sygn. akt II FSK 188/11

Stan faktyczny oraz stanowisko NSA
Organy podatkowe określiły podatnikom wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Stwierdziły, że podatnicy byli współwłaścicielami nieruchomości, która była przez jednego ze współwłaścicieli wykorzystywana dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji cała nieruchomość powinna zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy argumentowali, że tylko jeden ze współwłaścicieli wykorzystywał nieruchomość dla celów działalności gospodarczej, a zatem pozostali współwłaściciele nie powinni płacić podatku według wyższych stawek.

WSA w Rzeszowie oraz NSA podzieliły stanowisko prezentowane w sprawie przez organy podatkowe. Wskazały, że osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skoro bowiem o wyborze stawki podatku decyduje gospodarczy charakter przedmiotu opodatkowania, a nie właściwości podmiotowe podatników, a zobowiązanie podatkowe obarcza solidarnie wszystkich współwłaścicieli przedmiotu opodatkowania, nie ma zatem podstaw do różnicowania stawki podatku w oparciu o kryteria podmiotowe. Sądy podkreśliły, że solidarny charakter tego zobowiązania wyklucza możliwość rozdzielenia go na poszczególnych podatników, z zastosowaniem zróżnicowanych, z uwagi na właściwości podmiotowe poszczególnych podatników, stawek opodatkowania. Wobec tego, obciążające wszystkich współwłaścicieli zobowiązanie, ustalić należy od będącego przedmiotem współwłasności przedmiotu opodatkowania, z zastosowaniem jednej właściwej z uwagi na przedmiot opodatkowania, stawki podatkowej.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego orzeczenia można sformułować następującą tezę:
„Sam fakt posiadania gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, chociażby był on tylko jednym ze współwłaścicieli nieruchomości, przesądza o uznaniu, że nieruchomość ta jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.”

Komentarz
W prezentowanym wyroku NSA potwierdził stanowisko, które wcześniej pojawiało się już w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, o obowiązku opodatkowania nieruchomości według stawki właściwej dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej także wówczas, gdy tylko jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą, orzekł m.in. WSA w Opolu w wyroku z dnia 12 października 2011 roku, sygn. akt I SA/Op 101/11.

Skutki poglądów wyrażonych w powyższych wyrokach są szczególnie dotkliwe dla podatników, którzy są współposiadają nieruchomości razem z przedsiębiorcami. Sam ten fakt powoduje bowiem, że cała nieruchomość podlega opodatkowaniu według najwyższych stawek podatku pomimo tego, że tylko jeden ze współwłaścicieli posiada status przedsiębiorcy.

\"\"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *