Samochody testowe podlegają akcyzie – wyrok NSA z dnia 2 marca 2011 r., sygn. akt I GSK 74/10

Stan faktyczny oraz stanowisko NSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że jest producentem samochodów. Zamierza zlecać przeprowadzanie odpłatnych testów produkowanych przez siebie samochodów, których wyniki będą miały wpływ na poprawę jakości produkowanych pojazdów. Część testów będzie przeprowadzana w innych krajach UE, część w Polsce. Samochody przekazane do testów po ich zakończeniu nie będą zwracane podatnikowi, gdyż nie będą nadawały się już do jakiegokolwiek wykorzystania. Podatnik zapytał, czy przekazanie przez niego samochodów na przeprowadzenie testów technicznych będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zdaniem podatnika opisane przekazanie samochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Nie można go uznać w szczególności za użycie tych pojazdów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 100 ust. 5 pkt 9 u.p.a.1). Pojazdy te będą zużyte w ramach testów, nie podlegają natomiast użyciu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe stwierdzając, że przekazanie samochodów do testów podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jako użycie tych pojazdów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Użyciem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest bowiem nie tylko używanie samochodu jako środka lokomocji, lecz także każda inna forma jego użycia, w tym ta opisana we wniosku przez podatnika.

Zarówno WSA w Poznaniu jak i NSA podzieliły stanowisko Ministra Finansów. Uznały, że przeprowadzenie na zlecenie podatnika testów z użyciem wyprodukowanych przez niego samochodów ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyniki tych testów będą miały bowiem wpływ na poprawę jakości produkowanych pojazdów. W konsekwencji, tego typu przekazanie samochodów należy traktować jak ich sprzedaż (art. 100 ust. 5 pkt 9 u.p.a.) podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Teza
Z uzasadnienia omawianego wyroku wyprowadzić można następującą tezę:
„Przekazanie przez podatnika samochodów na cele przeprowadzenia testów technicznych, jeżeli wyniki tych testów mogą mieć wpływ na prowadzoną przez podatnika działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.”

Komentarz

Pewien czas temu na portalu Taxfin prezentowaliśmy wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 listopada 2009 roku, sygn. akt I SA/Po 825/09, w którym Sąd ten uznał, że przekazanie samochodów dla potrzeb testów, jeżeli ma ono związek z działalnością podatnika, podlega opodatkowaniu akcyzą. Wyrok ten został zaskarżony skargą kasacyjną, a zatem istniała jeszcze szansa, że rozstrzygnięcie NSA może zmienić tę niekorzystną dla podatników tezę. Szczególnie, że istniały ku temu uzasadnione – choćby częściowo – podstawy. Jak bowiem zauważono w ww. wyroku WSA w Poznaniu konstrukcja polskich przepisów u.p.a. prowadzi do tego, że użycie pojazdów do testów na terytorium Polski podlega opodatkowaniu akcyzą, natomiast ta sama czynność przeprowadzona w innym państwie członkowskim (w wyniku wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu) już opodatkowaniu nie podlega.

Jak się okazało, powyższa okoliczność nie została uznana przez NSA za uzasadniającą uchylenie wyroku Sądu I instancji. NSA nie podzielił zarzutów podniesionych przez podatnika w skardze kasacyjnej, jakoby ww. odmienne traktowanie czynności wykonywanych na terytorium Polski oraz zagranicą stanowiło naruszenie konstytucyjnej zasady równości (art. 32 Konstytucji).

Jeżeli wykładnia przepisów u.p.a. dokonana przez WSA w Poznaniu oraz podzielona przez NSA w prezentowanym wyroku zostanie zaakceptowana w przyszłym orzecznictwie, dla podatników prowadzących działalność produkcyjną w zakresie motoryzacji oznaczać to będzie dodatkowe obciążenie finansowe ich działalności. Jednocześnie taka sytuacja zachęcać będzie producentów samochodów do zlecania testów technicznych podmiotom z innych państw członkowskich UE, gdzie tego typu wykorzystanie pojazdów nie wiąże się z dodatkowym obciążeniem akcyzą.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *