Użytkowanie budynku w części a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – wyrok NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2444/10

Stan faktyczny oraz stanowisko NSA
Organy podatkowe ustaliły podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, kwestionując zadeklarowaną przez podatnika powierzchnię budynku opodatkowaną stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnik argumentował z kolei, że w odniesieniu do części posiadanego przez niego budynku nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy, gdyż nie została zakończona jego budowa ani nie jest on w tej części użytkowany. Z art. 6 ust. 2 u.p.o.l.1 wynika natomiast, że moment powstania obowiązku podatkowego może być wiązany wyłącznie z faktycznym zakończeniem budowy, albo faktycznym rozpoczęciem użytkowania budynku lub jego części, przed ich ostatecznym wykończeniem. Powstanie obowiązku podatkowego wiąże się z zaprzestaniem budowy budynku. Zgodnie z art. 6 ust 2 u.p.o.l. obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Z brzmienia tego przepisu wynika, że podstawa opodatkowania odnosi się do faktycznej możliwości korzystania z budynku lub jego części.

WSA w Łodzi oddalił skargę podatnika. Wyrok ten został następnie uchylony przez NSA, który wskazał, że z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. wynika, iż obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości nowo budowanych budynków może powstać przed zakończeniem ich budowy o ile doszło do rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. W ocenie Sądu w sytuacji, gdy podatnik nie kończy budowy, lecz rozpoczyna użytkowanie części budynku, wówczas obowiązek podatkowy powstaje tylko w zakresie tej części użytkowanego budynku, a nie w zakresie całości. Wyraźnie bowiem przepis art. 6 ust. 2 stwierdza „w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części”. Jeżeli by obowiązek podatkowy wówczas powstawał w zakresie całości budynku, to użycie w tym przepisie określenia „lub jego części” byłoby zbędne. NSA nie zgodził się zatem z Sądem I instancji, że związanie z prowadzoną działalnością gospodarczą nawet części budynku i rozpoczęcie jego użytkowania tylko w części powoduje konieczność opodatkowania całości budynku najwyższymi stawkami podatkowymi.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego orzeczenia można sformułować następującą tezę:
„W sytuacji, gdy podatnik nie kończy budowy, lecz rozpoczyna użytkowanie części budynku, wówczas obowiązek podatkowy powstaje tylko w zakresie tej części użytkowanego budynku, a nie w zakresie całości.”

Komentarz
Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Z powyższego przepisu wynika, że podstawową okolicznością przesądzającą o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w odniesieniu do nowych budynków jest zakończenie budowy. W określonych okolicznościach obowiązek podatkowy może jednak powstać przez zakończeniem budowy. Będzie tak wówczas, gdy podatnik rozpocznie użytkowanie budynku w całości lub części. Również takie działanie powoduje, że w stosunku do tego budynku aktualizuje się obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Prezentowany wyrok NSA wyjaśnia, jaki jest zakres obowiązku podatkowego w sytuacji, gdy przed zakończeniem budowy podatnik rozpoczął użytkowanie budynku, lecz nie użytkuje go w całości, a jedynie w części. Organy podatkowe twierdziły, że pomimo użytkowania budynku w części obowiązek podatkowy dotyczy całości budynku. NSA, z korzyścią dla podatników, zakwestionował takie stanowisko słusznie uznając, że skoro użytkowanie obejmuje jedynie część budynku, to tylko w odniesieniu do tej części można mówić o powstaniu obowiązku podatkowego. W konsekwencji brak jest podstaw do tego, aby w opisanej sytuacji naliczać podatek od nieruchomości od całości powierzchni budynku.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *