Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla kompleksowej usługi logistycznej – wyrok NSA z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt I FSK 49/12

Stan faktyczny oraz stanowisko NSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że prowadzi działalność w sektorze logistycznym. W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa podatnik świadczy swoim klientom m.in. kompleksową usługę logistyczną, na którą składają się następujące czynności: 1) najem powierzchni magazynowej, 2) magazynowanie (przechowywanie) towarów, 3) usługa spedycyjna i transportowa, 4) usługa agencji celnej. Podatnik zapytał, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do świadczonych przez niego usług. W ocenie podatnika obowiązek podatkowy z tytułu świadczonej kompleksowej usługi logistycznej powstaje w oparciu o normę z art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u.1 z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, że obowiązek podatkowy w przypadku opisanej usługi powstaje zgodnie z art. 19 ust. 4 u.p.t.u., tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi logistycznej, pod warunkiem spełnienia przesłanek w tym przepisie wskazanych.

WSA w Łodzi oraz NSA podtrzymały argumentację zaprezentowaną przez organ. NSA wyjaśnił, że w ramach opisanej we wniosku usługi, określonej mianem „kompleksowej usługi logistycznej”, podatnik dokonuje całego szeregu świadczeń. Zastosowanie art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u. w rozpoznawanej sprawie byłoby możliwe jedynie w sytuacji, gdyby świadczona przez podatnika usługa (jako całość) odpowiadała jednej z usług wymienionych w tym przepisie. Tymczasem podatnik wykonuje wprawdzie świadczenie polegające na magazynowaniu towarów, lecz jest to jedynie wycinek usługi, która ma znacznie szerszy zakres przedmiotowy. Podatnik nie poprzestaje bowiem jedynie na udostępnieniu powierzchni magazynowej i przechowaniu towarów. Podejmuje cały szereg dalszych czynności, a mianowicie przygotowuje towary do transportu, organizuje transport tych towarów, a także wykonuje czynności agenta celnego. Skoro zatem zakres świadczeń składających się na „kompleksową usługę logistyczną” nie odpowiada, a w zasadzie zasadniczo wykracza poza treść każdej z usług wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u., to szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, uregulowany w tym przepisie nie mógł mieć w sprawie zastosowania.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego orzeczenia można sformułować następującą tezę:
„Zastosowanie momentu powstania obowiązku podatkowego określonego w art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u. możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy świadczona przez podatnika usługa (jako całość) odpowiada jednej z usług wymienionych w tym przepisie.”

Komentarz
W art.  19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u. przewidziany został szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, który ma zastosowanie m.in. do usług przechowywania mienia. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.  Powyższa regulacja wprowadza zatem odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego aż do chwili otrzymania przez podatnika zapłaty za usługę lub do chwili, w której upływa termin takiej płatności.

W omawianej sprawie podatnik argumentował, że skoro w skład świadczonej przez niego kompleksowej usługi wchodzi także magazynowanie/przechowywanie towarów, to jest on uprawniony do skorzystania z możliwości ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego zgodnie z regułą wynikającą z art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u. Jak się okazuje, stanowisko to było nieuprawnione. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez NSA, aby było możliwe zastosowanie art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u. świadczona przez podatnika usługa musi jako całość wypełniać określone w tym przepisie warunki. Nie jest zatem tak, że zastosowanie tej regulacji jest możliwe zawsze, gdy choćby jednym z elementów kompleksowej usługi wykonywanej przez podatnika jest jedna z usług wymienionych w powyższym przepisie.

\"\"
1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *