Pełne prawo do odliczenia VAT od samochodów stanowiących nagrody w loterii – wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3310/11

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że w ramach prowadzonej działalności świadczy szeroko rozumiane usługi reklamowe, w tym m.in. usługi organizacji i obsługi konkursów, loterii, programów lojalnościowych i innych akcji promocyjnych, marketingowych, reklamowych, lojalnościowych. Podatnik będzie nabywać materiały – nagrody, w tym samochody, w ramach realizacji usługi reklamowej i dokonywać ich wydania bezpośrednio laureatom akcji marketingowych. W tym stanie faktycznym podatnik zapytał, czy w przypadku zakupu samochodów osobowych w celu realizacji kompleksowych usług reklamowych, w ramach których dojdzie m.in. do wydania samochodów osobowych laureatom konkursu, loterii, bądź innej akcji marketingowej, podatnik będzie uprawniony do odliczenia 100% podatku naliczonego przy ich zakupie. W ocenie podatnika przysługuje mu prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego, a podstawą takiego odliczenia jest art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym („ustawa zmieniająca”)1.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, że w opisanym stanie faktycznym nie została spełniona przesłanka zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy zmieniającej, gdyż całość odliczenia 100% podatku naliczonego wykazanego w fakturze nabycia może dokonać podatnik, który nabył samochód osobowy w celu odsprzedaży. Zdaniem organu by uzyskać prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów i pojazdów konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, konkretnego pojazdu do odsprzedaży. Ustawodawca wiąże konkretne samochody osobowe, pojazdy – w przypadku, których przysługuje odliczenie podatku naliczonego – z ich odsprzedażą przez podmiot. W konsekwencji ustawodawca koncentruje się na przedmiocie, a nie podmiocie. Przepis art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy zmieniającej nie może mieć więc zastosowania do sytuacji, gdy nabywane samochody i pojazdy są wykorzystywane przede wszystkim do celów innych niż odsprzedaż. Jeżeli konkretne pojazdy zostały nabyte do wykorzystania ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. do przeznaczenia ich jako nagrody w konkurach, loteriach, to z tytułu ich nabycia podatnikowi nie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku. Odsprzedaż tych samochodów nie jest bowiem ich podstawowym przeznaczeniem.

WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację. Wyjaśnił, że odprzedaż, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy zmieniającej stanowi pojęcie szerokie, polegające na każdej formie przeniesienia własności samochodu na nabywcę pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Nie można ograniczać tego pojęcia wyłącznie do dalszej sprzedaży sensu stricte, lecz musi być ono rozumiane jako każde przeniesienie prawa do dysponowania samochodem jak właściciel, niezależnie od tego, czy podatnik dokonuje sprzedaży, przekazuje samochód w loterii, w akcji marketingowej jako nagrodę, albo pod innym tytułem prawnym. Z kolei dokonywanie takiej odprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oznacza, że musi przejawiać się związek takiego przekazania samochodu z działalnością gospodarczą podatnika, odprzedaż stanowić musi część takiej działalności.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego orzeczenia można sformułować następującą tezę:
„Odprzedaż, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy zmieniającej stanowi pojęcie szerokie, polegające na każdej formie przeniesienia własności samochodu na nabywcę pod jakimkolwiek tytułem prawnym.”

Komentarz
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy zmieniającej pełne prawo do odliczenia przy nabyciu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych posiadają podatnicy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest odsprzedaż tych samochodów i pojazdów. Od 1 stycznia 2014 roku analogiczna regulacja znajdować się będzie w art. 86a ust. 3 ustawy o VAT.

Na gruncie powyższej regulacji w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiały się odmienne interpretacje odnośnie zakresu podatników, którym przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Przykładowo w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku, sygn. akt I SA/Po 639/12 uznano, że prawo takie przysługuje wyłącznie podatnikom, których przedmiotem działalności jest handel samochodami.

W prezentowanym wyroku wyrażono przeciwstawny pogląd, zgodnie z którym pełne prawo do odliczenia przysługuje podatnikom, których przedmiotem działalności jest odsprzedaż samochodów, przy czym pod pojęciem odsprzedaży należy rozumieć wszelkie postacie przeniesienia prawa do dysponowania samochodem jak właściciel. To stanowisko powoduje, że już nie tylko dealerzy samochodowi mogą skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego, a z uprawnienia takiego mogą czerpać korzyści także organizatorzy loterii czy konkursów, w których samochody stanowią nagrodę. Co istotne, twierdzenie to znajduje dodatkowe potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 28 czerwca 2011 roku, sygn. akt I FSK 1014/10, przez co dodatkowo zyskuje ono na znaczeniu.

\"\"

\"\"
1) Dz. U. Nr 247, poz. 1652 ze zm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *