PIT można przekazać pracownikowi emailem – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt I SA/Po 486/10

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że zatrudniając pracownika, jako płatnik zobowiązany jest przekazać roczną informację podatkową lub imienną informację do właściwego urzędu oraz pracownika. Realizując powyższy obowiązek zamierza przekazać pracownikowi stosowną informację za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym) na adres podany przez pracownika do tego właśnie celu. Wnioskodawca zapytał, czy przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku, w którym mowa w art. 37 ust. 3 u.p.d.o.f.1 lub imienną informację, o której mowa w art. 39 ust.1 u.p.d.o.f. za pomocą środków komunikacji elektronicznej prawidłowo realizuje obowiązek określonych w ww. przepisach. W ocenie wnioskodawcy odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca.

Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zdaniem organu przekazanie zeznań rocznych i imiennych informacji pracownikowi powinno nastąpić w sposób nie budzący wątpliwości, że pracownik daną informację otrzymał (za pokwitowaniem odbioru, listem poleconym itp.). Przekazując informację wnioskodawca powinien posiadać natomiast potwierdzenie faktu jej przekazania pracownikowi, aby nie narazić się na zarzut niedopełnienia tego obowiązku. W ocenie organu przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku lub imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 u.p.d.o.f. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wnioskodawca nie realizuje obowiązku przekazania pracownikowi stosownej informacji ze względu na brak zachowania warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych, tj. urzędowego poświadczenia odbioru dokumentów przez adresata, które stanowi dowód i potwierdzenie terminu złożenia deklaracji podatkowej.

WSA w Poznaniu uchylił zaskarżoną interpretację. Wskazał, że z przepisów Ordynacji podatkowej oraz wydanych do niej aktów wykonawczych wynika, że ustawodawca zdecydował się na uregulowanie szczegółowych zasad składania organom podatkowym niektórych deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przepisy podatkowe nie regulują natomiast zasad przekazywania deklaracji podatnikom przez płatników (a więc pomiędzy podmiotami nie będącymi podmiotami publicznymi). W konsekwencji doręczenie deklaracji przez płatnika może nastąpić przez bezpośrednie doręczenie tej deklaracji w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego. Brak jest również przeszkód do uznania, że przekazanie deklaracji podatnikowi może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdy wiadomość taka jest przesyłana z formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika podany w tym celu płatnikowi. Jedynym wymogiem jest obowiązek zachowania urzędowego wzoru odpowiedniej deklaracji. Sąd zauważył ponadto, iż doręczenie deklaracji w ww. sposób będzie powodowało, iż to na płatniku ciążyć będzie obowiązek udowodnienia doręczenia deklaracji podatnikowi, w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. W szczególności w celach dowodowych płatnik będzie mógł przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, którą przesłano deklaracje.

Teza
Na podstawie uzasadnienia prezentowanego wyroku można sformułować następującą tezę:
„Brak jest przeszkód do tego, aby przekazanie podatnikowi przez płatnika rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 u.p.d.o.f. lub imiennej informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 u.p.d.o.f. nastąpiło w formie elektronicznej na podany przez podatnika w tym celu adres poczty elektronicznej. W takiej sytuacji na płatniku będzie spoczywał jednakże obowiązek udowodnienia doręczenia tych deklaracji podatnikowi, jeżeli w tym zakresie powstaną jakiekolwiek wątpliwości.”

Komentarz
Prezentowany wyrok jest już kolejnym z orzeczeń, w których sądy administracyjne w sposób wyraźny dopuszczają wykonywanie określonych obowiązków dokumentacyjnych związanych z przeprowadzaniem rozliczeń podatkowych w formie elektronicznej.

Na gruncie VAT powszechnie akceptowane w orzecznictwie jest już wystawianie, przesyłanie oraz przechowywanie w formie elektronicznej faktur VAT. Jak widać, również w zakresie rozliczania podatku dochodowego rozwiązania informatyczne są już akceptowalną formą realizacji związanych z tym obowiązków.

Potwierdzona przez Sąd możliwość przekazywania podatnikom rocznych obliczeń podatku w formie elektronicznej – z uwagi na szeroko rozbudowane możliwości stosowanych w przedsiębiorstwach systemów informatycznych – niewątpliwie stanowić będzie dla płatników znaczne uproszczenie. Ponadto, w tych przypadkach, gdy odpowiednie deklaracje płatnicy mieli zwyczaj przesyłać pocztą, możliwość ich przekazywania w formie elektronicznej pozwoli także na poczynienie określonych oszczędności. Z tych wszystkich względów stanowisko zajęte przez WSA w Poznaniu należy ocenić zdecydowanie pozytywnie.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51, poz. 307 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *