Przepisy prawa wspólnotowego podlegają interpretacji Ministra Finansów – wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 301/11

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
Podatnik zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług zadając pytanie dotyczące interpretacji art. 131 w zw. z art. 146 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE.

Minister Finansów odmówił wszczęcia postępowania w sprawie. Wyjaśnił, że w drodze pisemnej interpretacji indywidualnej podatnik może uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego, przez które – zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej – rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. W zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące w Polsce przepisy prawa podatkowego są zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. W związku z powyższym organ uznał, że przepisy zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE nie są przepisami prawa podatkowego, w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a zatem nie mogą być one przedmiotem interpretacji indywidualnej.

WSA w Łodzi nie podzielił stanowiska Ministra Finansów. Stwierdził, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej interpretacja krajowych przepisów podatkowych (w odniesieniu do podatków zharmonizowanych) powinna być dokonywana z uwzględnieniem regulacji ustanowionych w odpowiednich aktach prawa wspólnotowego. Tym samym wydając na wniosek zainteresowanego podmiotu pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego organ jest zobowiązany – jeżeli takie było pytanie wnioskodawcy – dokonać także interpretacji przepisów dyrektyw wspólnotowych.

Teza
Z uzasadnienia omawianego wyroku wyprowadzić można następującą tezę:
„Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, jest zobowiązany wydać, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego również wówczas, gdy interpretacja taka dotyczy wykładni przepisów dyrektyw wspólnotowych, w tym Dyrektywy 2006/112/WE.”

Komentarz
Prezentowany wyrok podtrzymuje pojawiające się już w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowisko, zgodnie z którym w ramach dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego poprzez wydawanie interpretacji indywidualnych, Minister Finansów zobowiązany jest do interpretacji nie tylko przepisów prawa krajowego (ustaw i rozporządzeń), lecz również przepisów prawa wspólnotowego.

W powyższym zakresie należy zauważyć, że jednym z przełomowych orzeczeń w tej materii był wyrok NSA z dnia 11 marca 2010 roku, sygn. akt I FSK 61/09, w którym uznano, że „w pojęciu „przepisów prawa podatkowego” w rozumieniu art. 14b § 1 w zw. z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej mieszczą się przepisy Dyrektywy 2006/112/WE, co oznacza, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, jest obowiązany wydać, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację w zakresie przepisów tej dyrektywy oraz ich implementacji do krajowych aktów prawnych normujących podatek od towarów i usług.”

Jak widać stanowisko NSA znajduje akceptację również i innych sądów administracyjnych. To natomiast daje podatnikom dodatkowe możliwości w zakresie składanych wniosków o interpretację jak i prezentowanej w nich argumentacji. Poza odwołaniem się do przepisów prawa krajowego mogą oni bowiem, całkowicie niezależnie, żądać także ustosunkowania się przez organ do wskazanych regulacji prawa wspólnotowego co nierzadko może okazać się decydujące dla uzyskania korzystnej dla podatnika wykładni przepisów prawa.

\"\"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *