Pojęcie \”wydatków na budowę lokalu mieszkalnego\” – wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Bk 542/09

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
Podatniczka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Wskazała, że sprzedała stare mieszkanie oraz nabyła nowy lokal mieszkalny od developera (stan wykończenia tzw. developerski). Zapytała, czy wydatki na wykonanie w zakupionym lokalu mieszkalnym podstawowych robót wykończeniowych umożliwiających korzystanie z lokalu (równanie ścian i sufitów z malowaniem, ułożenie glazury i terakoty, wykonanie podłóg, zakup i montaż drzwi) są wydatkami na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) u.p.d.o.f.1. W ocenie podatniczki odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być twierdząca. W konsekwencji środki uzyskane ze sprzedaży starego lokalu mieszkalnego, które zostały przeznaczone właśnie na sfinansowanie robót wykończeniowych w nowym mieszkaniu  korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Stanowiska tego nie podzielił jednak Minister Finansów. Zdaniem organu wydatki na wykończenie lokalu obejmują prace, których nie można utożsamiać z wydatkami na remont lokalu mieszkalnego. W tej sytuacji wydatki na ten cel nie uprawniają do zwolnienia, albowiem nie można ich zakwalifikować jako wydatków na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont budynku mieszkalnego, jego części, lub własnego lokalu mieszkalnego. Minister Finansów wskazał, że w tej sytuacji dochód uzyskany przez podatniczkę ze sprzedaży innej nieruchomości nie uprawnia do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 u.p.d.o.f. i podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

WSA w Bydgoszczy uchylił interpretację Ministra. Sąd przyznał rację organowi, iż wydatki na wykończenie mieszkania nie mogą zostać uznane za wydatki na jego remont. Zdaniem Sądu wydatki takie należy jednak traktować jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe podatnika. Roboty mające na celu wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie surowym stanowią w istocie zakończenie budowy tego lokalu.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego wyroku można sformułować następującą tezę:
„Wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie niewykończonym (surowym) mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na budowę lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) u.p.d.o.f.”

Komentarz
Wyrok ma istotne znaczenie dla wszystkich, którzy we własnym zakresie wykańczają budynki lub lokale oddane przez developerów w stanie surowym.

W interpretacji indywidualnej działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy oparł się na literalnej wykładni przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem wydatkami na cele mieszkaniowe, uprawniającymi  do zwolnienia od podatku są wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub  remont budynku lub lokalu mieszkalnego. W interpretacji stwierdzono, że wydatków na wykończenie lokalu oddanego w stanie surowym nie można uznać za tożsame z wydatkami na remont. Pojęcie „remontu” jako niezdefiniowane w przepisach u.p.d.o.f. należy bowiem pojmować w znaczeniu ustalonym w ustawie Prawo budowlane, które pod pojęciem tym każe rozumieć jedynie wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji.

Zauważyć przy tym trzeba, iż uszło uwadze organu, że przy takim podejściu do rozstrzyganego problemu wydatki poniesione przez podatnika np. na wymianę istniejącej podłogi czy glazury z tego względu, że podatnikowi nie podobał się ich kolor, byłyby wydatkami na cele mieszkaniowe uprawniającymi do zwolnienia, a wydatki poniesione na ułożenie podłogi czy glazury z uwagi na brak takowych nie uzasadniałyby zwolnienia.

Sąd zastosował w istocie celowościową (a właściwie zgodną ze zdrowym rozsądkiem) wykładnię powołanego przepisu u.p.d.o.f. wywodząc logicznie, że roboty mające na celu wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie surowym stanowią zakończenie budowy tego lokalu. Przekonują zwłaszcza argumenty Sądu, że pojęcie lokalu mieszkalnego dotyczy lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a więc lokalu umożliwiającego stały pobyt w nim ludzi. Jest zaś oczywiste, że lokal oddany w tzw. stanie developerskim nie nadaje się do zamieszkania, albowiem dopiero po zakończeniu prac wykończeniowych może być normalnie eksploatowany.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *