Odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodów – wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 688/12

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
Organy podatkowe określiły podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych. Zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów za dany rok podatkowy kosztów skapitalizowanych odsetek i prowizji od kredytu udzielonego podatnikowi na zakup nieruchomości pod budowę osiedla mieszkaniowego. W ocenie organów skapitalizowane odsetki i prowizja od kredytu finansującego konkretne, jednoznacznie określone zadanie inwestycyjne, tj. budowę osiedla mieszkaniowego, stanowią – w świetle art. 15 ust. 1 i ust 4. u.p.d.o.p.1 – koszty bezpośrednio związane z przychodami (dla uzyskania których realizowano ww. inwestycję) i jako takie powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych z chwilą uzyskania odpowiadającego im przychodu (ze sprzedaży lokali na tym osiedlu). Wcześniejsze uznanie przedmiotowych wydatków za koszt uzyskania przychodów tj. przed uzyskaniem przychodu odpowiadającego tym wydatkom, skutkuje zawyżeniem kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik argumentował, że koszty skapitalizowanych odsetki prowizji od kredytu na zakup nieruchomości oraz koszty wyceny przedmiotowej nieruchomości są kosztami pośrednimi, ponieważ trudno je powiązać z konkretnymi przychodami, nie stanowią wydatków, z których i na podstawie których wytwarzane są produkty oraz służą zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów spółki.

WSA w Rzeszowie podzielił stanowisko prezentowane przez podatnika. Wskazał, że skapitalizowane odsetki od zaciągniętego przez podatnika kredytu stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Skapitalizowane odsetki od kredytów, o których stanowi art. 16 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p., zasadniczo są wydatkami na uzyskanie kredytów. Zaciągnięty kredyt służył działalności mającej na celu osiągnięcie przychodów ze sprzedaży wybudowanych wcześniej mieszkań, dlatego skapitalizowane odsetki od tego kredytu, bezpośrednio służą temu kredytowi, a dopiero pośrednio wyżej określonej działalności. Dlatego też koszty kredytu, w postaci odsetek i prowizji, jako pośrednie koszty uzyskania przychodów, są potrącane zgodnie z art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. w dacie ich poniesienia.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego orzeczenia można sformułować następującą tezę:
„Skapitalizowane odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów.”

Komentarz
W prezentowanej sprawie ani Sąd, ani też podatnik i organy podatkowe nie miały wątpliwości, że odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika stanowiły koszty uzyskania przychodów. Rozbieżności pojawiały się natomiast na tle tego, czy są to koszty pośrednie, czy też bezpośrednie. Stanowisko w powyższym zakresie jest natomiast o tyle istotne, gdyż od kwalifikacji kosztów podatkowych jako pośrednich lub bezpośrednich uzależnione jest to, kiedy podatnik będzie uprawniony do ich rozpoznania.

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 4b, ust. 4c i ust. 4d u.p.d.o.p. bezpośrednie koszty uzyskania przychodów są co do zasady potrącalne w roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął odpowiadające im przychody. Z kolei koszty pośrednie mogą być rozliczone wcześnie, bowiem już w momencie ich poniesienia.

W omawianym wyroku WSA w Rzeszowie podzielił stanowisko podatnika, zgodnie z którym koszty kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, a co się z tym wiąże podatnik był uprawniony do ich rozpoznania już w momencie poniesienia wydatków. Nie musiał zatem wstrzymywać się z rozliczeniem tych kosztów aż do momentu uzyskania przychodów z inwestycji (sprzedaży mieszkań).

Warto wskazać, że stanowisko zajęte przez Sąd znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie NSA (przykładowo wyrok z dnia 1 czerwca 2011 roku, sygn. akt II FSK 139/10) przez co dodatkowo zyskuje ono na znaczeniu.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *