Sprzedażą premiową może być też sprzedaż usług – wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2247/12

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że zamierza organizować akcje promocyjne o cechach sprzedaży premiowej. Adresatami promocji będą wszyscy klienci (w tym przyszli klienci) – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Promocje będą polegały na przyznaniu nagrody każdemu klientowi, który spełni warunki przewidziane w regulaminie. Podatnik planuje, że z tytułu zakupu jednej usługi objętej promocją klientowi będzie przysługiwało prawo do uzyskania tylko jednej nagrody, której wartość nie przekroczy 760 zł. Może jednak dojść do sytuacji, w której w danym roku klient dokona zakupu kilku usług objętych promocją. W związku z powyższym każdy zakup premiowanej usługi spowoduje powstanie uprawnienia do uzyskania odrębnej nagrody. W tym stanie faktycznym podatnik zapytał, czy pod pojęciem jednorazowej wartości nagrody, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.1, należy rozumieć wartość nagrody uzyskanej przez klienta w związku z zakupem pojedynczej usługi objętej promocją o charakterze sprzedaży premiowej, a nie sumę nagród w przypadku, gdy klient otrzyma nagrody więcej niż jeden raz w danym roku. W ocenie podatnika nagrody uzyskane przez klienta w ramach promocji będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w przypadku, gdy wartość nagrody przyznanej w związku z zakupem pojedynczej usługi objętej promocją nie przekroczy kwoty 760 zł.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Dokonując wykładni pojęcia sprzedaż premiowa, o którym mowa w art.  21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. organ uznał, że jest to umowa sprzedaży, zawarta między sprzedawcą a kupującym, połączona jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. W ocenie Ministra Finansów, pod pojęciem sprzedaży premiowej nie można natomiast rozumieć umowy, w wyniku której dochodzi nie do przeniesienia własności rzeczy, lecz do wyświadczenia usługi. W konsekwencji, nagrody otrzymywane przez klientów w ramach planowanych przez podatnika promocji nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., a przez to wartość tych nagród będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację. Wyjaśnił, że dokonując wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nie można abstrahować od celu zwolnienia z podatku, a w tym kontekście nie znajduje uzasadnienia różnicowanie przez organ wypłat nagród (premii) otrzymanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w związku ze świadczeniami dokonywanymi przez nie ramach prowadzonej, w sytuacji spełnienia przez kontrahenta dodatkowych warunków, o ile nagrody te spełniają przesłanki do uznania ich za premię. W tym kontekście opisane we wniosku nagrody mają być wypłacane w ramach promocji mającej na celu uatrakcyjnienie oferty podatnika, mają zwiększać lojalność klientów i przyznawane są w związku określonym zachowaniem, polegającym na odpłatnym korzystaniu z określonego produktu w określonym czasie. Na skutek wykonania przez podatnika usługi na warunkach określonych w promocji, powstanie po stronie podatnika obowiązek wypłaty klientowi premii. Istota mechanizmu wypłaty premii, jak i cel jej wypłaty (skłonienie do zakupu dodatkowego świadczenia, zwiększenie lojalności klienta) pozostaje więc taka sama w przypadku dokonywania przez przedsiębiorcę sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług połączonych z systemem premiowym. To zaś przemawia za szerszym niż cywilistyczne rozumieniem pojęcia „sprzedaży premiowej” jako obejmującej nie tylko transakcje towarowe, ale także usługowe.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego orzeczenia można sformułować następującą tezę:
„Sprzedaż premiowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. obejmuje nie tylko transakcje obejmujące sprzedaż towarów, lecz także transakcje, których przedmiotem jest świadczenie usług.”

Komentarz
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

W omawianej sprawie podatnik próbował uzyskać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie jednorazowej wartości nagród otrzymywanych w związku ze sprzedażą premiową. Odpowiedzi takiej jednak nie uzyskał, gdyż organ interpretacyjny przyjął, że prowadzone przez podatnika promocje w ogóle nie mogą zostać uznane za sprzedaż premiową. Podatnik świadczy bowiem na rzez swoich klientów usługi, a nie dokonuje sprzedaży towarów.

WSA w Warszawie trafnie zakwestionował powyższe stanowisko Ministra Finansów uznając, że sprzedażą premiową jest zarówno sprzedaż w rozumieniu cywilistycznym, tj. umowa, w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności rzeczy, jak i czynność polegająca na wyświadczeniu na rzecz klienta usługi. W konsekwencji warunki do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. należy oceniać także w tych przypadkach, gdy nagrody wydawane są w wyniku zawarcia umów, na mocy których dochodzi do nabycia przez klienta usługi (np. finansowej, ubezpieczeniowej, transportowej itp.).

\"\"
1) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 361 ze zm..)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *