Odsetki z lokat bankowych nie są przychodem z działalności gospodarczej – wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1480/10

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Dla potrzeb tej działalności założył rachunek bankowy. W ramach umowy z bankiem wolne środki z tego rachunku lokowane są na rachunku lokacyjnym, który funkcjonuje jako subkonto rachunku podstawowego. Lokaty po upływie terminu, na który były zawarte wracają na rachunek podstawowy wraz z odsetkami. Bank nie pobiera podatku dochodowego od naliczonych odsetek. Podatnik zapytał, do jakiego źródła przychodów powinien zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat. W jego ocenie odsetki należy zakwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.1

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe uznając, że odsetki od lokat na rachunku lokacyjnym należy zaliczyć do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Tego typu przychód podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. pobiera się od niego 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

WSA w Warszawie podzielił stanowisko Ministra Finansów. Stwierdził, że z art. 14 ust. 2 pkt 5 oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. można wyprowadzić wniosek, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Odsetki ze środków zgromadzone na pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych), stanowić będą natomiast zawsze przychód z kapitałów pieniężnych. WSA wskazał jednocześnie, że za rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą uznać można wyłącznie taki rachunek, za pośrednictwem którego przyjmowane są i z którego dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością, w konsekwencji czego odsetki od takich lokat stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego orzeczenia można sformułować następującą tezę:
„Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, tj. rachunków, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego.”

Komentarz
Prezentowany wyrok powinien zainteresować przede wszystkim tych podatników, którzy jako formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrali nie kapitałową spółkę prawa handlowego, lecz indywidualną działalność gospodarczą rejestrowaną w EDG lub spółkę osobową. Przede wszystkim do takich bowiem osób odnosi się sformułowana przez Sąd teza, że dochodem z działalności gospodarczej mogą być wyłącznie odsetki otrzymane w związku z ulokowaniem środków finansowych na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi ich działalności gospodarczej. Takim rachunkiem jest natomiast wyłącznie rachunek, poprzez który przedsiębiorca otrzymuje i reguluje swoje zobowiązania finansowe, co znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku NSA z dnia 26 sierpnia 2008 roku, sygn. akt II FSK 806/07.

Należy podkreślić, że w orzecznictwie sądowym pojawiały się również poglądy odmienne od tego zaprezentowanego w omawianym wyroku, tj. uznające, że możliwe jest uznanie przychodów z odsetek od lokat bankowych za przychody uzyskiwane z w związku z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 30 września 2010 roku, sygn. akt I SA/Ke 437/10). Jak widać, poglądu tego WSA w Warszawie nie podzielił.

Ze stanowiska WSA w Warszawie można wyprowadzić wniosek, że nawet jeżeli przedsiębiorca zainwestuje środki finansowe pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej i ulokuje je np. na lokacie bankowej, to samo źródło pochodzenia środków co do zasady nie przesądza o tym, w jaki sposób powinno się zakwalifikować przychody z tego typu inwestycji. Jeżeli bowiem dany przychód można zaliczyć do jednego ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f. (w przypadku lokat są to przychody z kapitałów pieniężnych) to taka sytuacja wyklucza uznanie tego przychodu za związany z działalnością gospodarczą.

Skutki wykładni prawa dokonanej przez WSA w Warszawie widoczne są przede wszystkim w zakresie sposobu rozliczenia podatku. W przypadku bowiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają one opodatkowaniu na zasadach wynikających z art. 30c u.p.d.o.f. i jednocześnie nie łączy się ich z przychodami z innych źródeł przychodów (art. 8 ust. 1a u.p.d.o.f.). Natomiast przychody z kapitałów pieniężnych (w tym odsetki z lokat) podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% na podstawie art. 30a u.p.d.o.f.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *