Czynności niepodlegające podatkowi VAT nie wpływają na proporcję

Natomiast, w sytuacji, gdy nabywane towary i usługi dotyczą wyłącznie czynności opodatkowanych bądź czynności nieobjętych ustawą o VAT, podatnik nie stosuje odliczenia proporcjonalnego lecz odliczenie pełne.”
Wyrok WSA w Białymstoku z 8 marca 2011r., sygn. I SA/Bk 18/11. Orzeczenie nieprawomocne.
Komentowany wyrok jest rozstrzygnięciem słusznym i korzystnym dla podatników. Podobne stanowisko zajął NSA w wyrok z 8 stycznia 2010 r., sygn. I FSK 1605/08, podkreślając, iż czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT (nie objęte zakresem ustawy o VAT) nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu mianownika współczynnika sprzedaży określanego na podstawie art. 90 ustawy o VAT. Wykładania przepisów, zgodnie z którą czynności wyłączone z systemu podatku VAT pozostają bez wpływu na zakres prawa do odliczenia, mimo iż nie wynika wprost z przepisów ustawy o VAT, jest prawidłowa. Inne rozumienie przepisów o proporcjonalnym odliczeniu podatku VAT naliczonego naruszałoby regulacje unijne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *