Zabezpieczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.

Zazwyczaj celowe jest przy tym wstrzymanie wpisu do rejestru zmian wprowadzonych zaskarżoną uchwałą.

Co do zasady, zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego o wpis wprowadzonych tą uchwałą zmian (np. obniżenie kapitału zakładowego). Postępowanie o wpis toczy się przed sądem rejestrowym jako odrębne i to sąd rejestrowy decyduje, czy je zawiesić w związku z toczącym się równolegle przed sądem gospodarczym postępowaniem o stwierdzenie nieważności uchwały.

Okazuje się jednak, że by wstrzymać wpis do rejestru zmian na podstawie zaskarżonej uchwały, można skorzystać z możliwości, jakie daje kodeks postępowania cywilnego, mianowicie z instytucji zabezpieczenia. Orzeczenie zabezpieczenia ma za zadanie udzielenie natychmiastowej i tymczasowej ochrony prawnej zainteresowanym podmiotom, po to, aby postępowanie główne mogło osiągnąć swój cel. Celem postępowania przed sądem gospodarczym o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. jest niedopuszczenie do wpisu przez sąd rejestrowy do KRS zmiany, wynikającej z uchwały sprzecznej z ustawą. Zmiany już wpisane do KRS korzystają bowiem z domniemania prawdziwości wpisu, co nie wydaje się właściwe w sytuacji, kiedy przed sądem gospodarczym toczy się spór o ważność uchwały, będącej podstawą wpisu. Ochrona prawna podmiotu wnoszącego o stwierdzenie nieważności uchwały będzie zapewniona, a osiągnięcie celu postępowania głównego zabezpieczone w wypadku zawieszenia postępowania rejestrowego, dotyczącego wpisu zmian na podstawie zaskarżonej uchwały.

Toteż Sąd Najwyższy uchwałą z 21.7.2010 r. (III CZP 49/10) orzekł, że dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały. Prowadzi to do specyficznej sytuacji, kiedy sąd gospodarczy orzeka o postępowaniu, toczącym się przed sądem rejestrowym. Tym niemniej jest instrumentem, pozwalającym skutecznie chronić interesy podmiotu skarżącego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *