Spółka również poniesie odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe

Niniejsze wynika z przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. (Dz.U. z 2002 Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu cytowanej ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów państwowych i samorządu terytorialnego. Dodać jednak należy, iż podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna (art. 2 ustawy).
Co do zasady, podmiot zbiorowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czyn zabroniony, w tym za przestępstwo skarbowe popełnione przez osobę działającą w jego imieniu lub w interesie w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania (art. 3 ustawy). Warunkiem poniesienia tej odpowiedzialności jest odniesienie przez spółkę korzyści majątkowej wskutek tego przestępstwa oraz wykazanie tzw. zawinienia organizacyjnego po stronie spółki. Przy czym przez zawinienie organizacyjne rozumie się brak należytej staranności w wyborze osoby uprawnionej do reprezentacji spółki lub, co najmniej, brak należytego nadzoru nad tą osobą.
W myśl art. 4 ustawy warunkiem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jest stwierdzenie odpowiedzialności osoby działającej w jej imieniu prawomocnym wyrokiem skazującym, wyrokiem warunkowo umarzającym wobec niej postępowanie karne albo postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, orzeczeniem o udzielenie tej osobie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo orzeczeniem sądu o umorzeniu przeciwko niej postępowania z powodu okoliczności wyłączającej ukaranie sprawcy.
Na mocy cytowanej ustawy, na spółkę jako podmiot zbiorowy mogą zostać nałożone następujące kary podstawowe:

– kara pieniężna w wysokości 10% przychodu określonego w trybie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym wydanie orzeczenia, jednak nie niższa niż 5 000 zł;
– jeśli przychód jest niższy niż 1 000 000 zł, kara pieniężna wyniesie 10% wydatków poniesionych w roku poprzedzającym wydanie orzeczenia, jednak nie niższa niż 5 000 zł,

Dodatkowo sąd może także orzec kary uboczne w postaci:

– zakazu promocji i reklamy prowadzonej działalności,
– zakazu korzystania z dotacji, subwencji i innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych
– zakazu korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych
– zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
– zakazu prowadzenia działalności podstawowej lub ubocznej
– podania wyroku do publicznej wiadomości.

Co niezwykle ważne w przypadku odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, kary pieniężnej, przepadku, zakazów ani podania wyroku do publicznej wiadomości nie orzeka się wobec podmiotu zbiorowego, jeżeli od dnia wydania orzeczenia przeciwko osobie działającej w jego imieniu upłynęło 10 lat. Natomiast na mocy art. 15 analizowanej ustawy kary pieniężnej, przepadku, zakazów ani podania wyroku do publicznej wiadomości nie wykonuje się, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary upłynęło 10 lat.

Jedna myśl na temat “Spółka również poniesie odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe”

  1. W tej chwili dość rzadko zdarza się takie przekwalifikowanie. Ustawa o rachunkowości i MSR 40 wskazują iż przeznaczenie składnika powinno decydować o jego prezentacji w bilansie
    Na razie jednak zarządy podmiotów dość ostrożnie podchodzą do tej możliwości, księgowi zwykle obawiają się dodatkowej pracy w związku z ewidencją na potrzeby podatków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *