Reklamacje towarów w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych

Analizując kwestię uznania reklamacji oraz wymiany towaru na niewadliwy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, należy zwrócić uwagę na definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak również odnieść się do katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 VATU opodatkowaniu podatkiem VAT podlega czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z racji tego, iż w przypadku przemieszczenia towaru w ramach procedury reklamacyjnej na terytorium kraju nie dochodzi do nabycia towarów za wynagrodzeniem, takie przesunięcie towarów nie może zostać uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Natomiast stosownie do treści art. 13 ust. 1 VATU, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Co istotne, w niniejszej sprawie koniecznym dla uznania danej czynności za opodatkowaną transakcję wewnątrzwpólnotowej dostawy, niezbędne jest aby stosownie do treści art. 7 ust. 1 VATU stanowiła odpłatną dostawę towarów lub nieodpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 VATU.

Z charakteru prawnego opisywanej czynności wynika, iż stanowi ona transakcję nieodpłatną, gdyż podmiot dokonując wymiany towaru na niewadliwy nie uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenia. Należy zatem rozważyć czy w analizowanym stanie faktycznym występuje nieodpłatna dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu w myśl art. 7 ust. 2 VATU. Stosownie do wymienionego przepisu prawnego, nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu jedynie w sytuacji, gdy zostaną kumulatywnie spełnione dwie przesłanki: podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego od tych czynności oraz brak jest powiązania pomiędzy nieodpłatnym przekazaniem a prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Niewątpliwie wymiana towaru jest związana z prowadzoną przez dostawcę działalnością, co więcej jest wypełnieniem przez podatnika zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów zbycia towarów. Tym samym opisywana dostawa towaru nie może zostać uznana za nieodpłatną w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Mając na uwadze, iż dostawa towaru dokonywana przez dostawcę w ramach postępowania reklamacyjnego nie stanowi wywozu towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, transakcja ta nie może zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jak również za inną czynność opodatkowaną. Zatem przedmiotowa dostawa towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym na dostawcy nie ciąży obowiązek dokumentacji tej czynności za pomocą faktur VAT czy też faktur korygujących pierwotny obrót.

3 myśli na temat “Reklamacje towarów w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych”

  1. Jeśli potrafisz uzasadnić że były poniesione w celu zachowania źródła przychodów – to tak. Najczęściej US się nie czepia…

  2. Podatkowo już rozumiem-dziękuję. Firma jest „vatowcem”, czy w takim razie może odliczyć vat od zakupów sfinansowanych dotacją (dotacja” Kapitał Ludzki”) i czy wykazać vat należny z dotacji w deklaracji vat?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *