Ubezpieczyciela likwidującego szkodę goni termin

Jest to zarówno termin płatności świadczenia, jak i termin jego wymagalności wobec zakładu ubezpieczeń.

W razie gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w trzydziestodniowym terminie (art. 817 § 2 KC).

Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż przepisy KC, czyli ww. terminy mogą być mocą porozumienia stron skracane, co nie jest możliwe kiedy mamy do czynienia
z ubezpieczeniami obowiązkowymi.

Stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), jeżeli zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia w terminie określonym w umowie, w ogólnych warunkach ubezpieczenia albo w KC, osoba zgłaszająca roszczenie powinna zostać zawiadomiona na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części. Ubezpieczyciel jest ponadto obowiązany do wypłacenia bezspornej części świadczenia. W przeciwieństwie do ubezpieczeń obowiązkowych, Ustawodawca nie zakreślił w takim przypadku górnej granicy czasowej zakończenia likwidacji szkody.

W sytuacji, w której ubezpieczyciel dopuszcza się zwłoki w terminowym zakończeniu postępowania likwidacyjnego, uprawniony do świadczenia ma prawo zażądać odsetek ustawowych lub odsetek w innej wskazanej w umowie ubezpieczenia wysokości (nieprzekraczającej tzw. odsetek maksymalnych) za okres nieuzasadnionego opóźnienia.

Inaczej niż przy ubezpieczeniach obowiązkowych, jeśli dojdzie do zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach postępowania likwidacyjnego, organ ten jest uprawniony, a nie zobligowany do zastosowania odpowiednich środków nadzoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *