Przekazywanie informacji dotyczących wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom

Obowiązek gromadzenia, sporządzania oraz składania organom podatkowym informacji w przedmiocie wynagrodzenia uzyskiwanego przez nierezydenta na terytorium Polski wynika z art. 82a § 1 Ordynacji podatkowej. Celem opisywanej regulacji prawnej jest uzyskanie przez polskie organy podatkowe informacji o fakcie wykonywania przez osoby fizyczne będące nierezydentami pracy na terytorium RP, z czym wiąże się powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego. W myśl wspomnianego przepisu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do gromadzenia, sporządzania i przekazywania, bez wezwania przez organ podatkowy, informacji o wynagrodzeniach za świadczone na ich rzecz usługi (wykonywaną pracę), wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, świadczącym te usługi (wykonującym pracę), jeżeli:

1) w związku z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, może to mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób otrzymujących wynagrodzenie;

2) podmiot będący nierezydentem bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub kontroli podmiotu, którego dotyczy obowiązek informacyjny, albo posiada udział w kapitale tego podmiotu uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu.

W świetle powyższego, w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna zobowiązana jest każdorazowo składać formularz ORD-W1, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
–  pracownik jest nierezydentem; czyli nie posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych
–  pracownik zatrudniony jest na terenie Polski,
– wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi przez podmiot będący nierezydentem.

Szczegółowe zasady, termin i tryb sporządzania i przekazywania informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot, będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie usług (wykonanie pracy) zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia      24 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2061 z późń. zm.) W myśl § 7 rozporządzenia informacja, ta powinna zostać sporządzona na formularzu ORD-W oraz zawierać:
1) dane identyfikujące: podmiot przekazujący informację, nierezydenta i podmiot wypłacający nierezydentowi wynagrodzenie;
2) datę rozpoczęcia świadczenia usług (wykonywania pracy) przez nierezydenta w kraju i przewidywany czas pobytu;
3) informacje o wypłacie wynagrodzenia: przewidywaną wysokość, rodzaj, formę i termin wypłaty wynagrodzenia.

Natomiast stosownie do treści załącznika nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia: (formularz ORD-W1) podmiot polski obowiązany jest podać m.in. informacje o przewidywanym okresie pobytu nierezydenta w Polsce w roku podatkowym, rodzaju otrzymywanych świadczeń niepieniężnych, częstotliwości wypłat. Wspomniane informacje przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla opodatkowania nierezydentów, będących osobami fizycznymi, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nierezydent rozpoczął świadczenie usług (wykonywanie pracy).

Jedna myśl na temat “Przekazywanie informacji dotyczących wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom”

  1. moim zdaniem, jeżeli PCC zostało zostało zapłacone do dnia przyjęcia samochodu do ewidencji, to wartość środka podwyższamy. Jeżeli został zapłacony po dniu przyjęcia to zaliczamy bezpośrednio w koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *