Odpis dodatkowy na ZFŚS a KUP

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b UoCIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, jednakże kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy a środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.
W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, u pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 (tj. u pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz, może również postanawiać, że taki Fundusz nie będzie tworzony.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpisy i zwiększenia oraz kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych obciążają koszty działalności pracodawcy.
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż kwota dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów, gdyż możliwość dokonania takiego zwiększenia wynika z regulacji wewnętrznych, tj. Zakładowego Układu Zbiorowego i regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Na zasadność powyższego wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2013 r., sygn.: IPPB3/423-884/13-3/MS ,,(…) kwota dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że zwiększenie odpisu – na podstawie zarejestrowanego Protokołu dodatkowego do ZUZP, który stanowić będzie jego integralną część – jest zgodne z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 i 2 uznaje się za prawidłowe (…).” oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn.: IPPB5/423-211/13-2/AS ,,(…) dla celów podatkowych dodatkowe odpisy i zwiększenia odpisu na ZFŚS tworzone w wysokości określonej w Regulaminie Wynagrodzeń będą stanowić koszt uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak odpisy, o których mowa w art. 5 ustawy o ZFŚS. Uwzględniając zapis art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, że opisana we wniosku kwota zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ponad odpis podstawowy) po dokonaniu wpłaty na wyodrębniony rachunek ZFŚS, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów. Zatem stanowisko Spółki w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów Spółki kwoty zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ponad odpis podstawowy) po dokonaniu wpłaty na wyodrębniony rachunek ZFŚS, należało uznać za prawidłowe (…).”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *