Przydomowe zbiorniki z gazem objęte podatkiem od nieruchomości

Natomiast właściciel zbiornika, o ile należy on do przedsiębiorcy, jest zobligowany do zapłaty podatku od nieruchomości z tego tytułu.

Orzeczenie dotyczyło kwestii niezwykle istotnej dla wielu właścicieli domów, które korzystają z gazu zgromadzonego w specjalnych zbiornikach. Przydomowe zbiorniki na gaz płynny są często jedynym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie brakuje odpowiedniej infrastruktury dla przyłącza gazu ziemnego lub koszty jego przyłączenia są zbyt wysokie. Z reguły zbiornik stanowi własność firmy dostarczającej gaz właścicielowi nieruchomości.

WSA w Warszawie uznał, że zbiornik z gazem płynnym, mimo tego iż nie powstaje w procesie budowlanym, tylko w specjalistycznych fabrykach, a później jest montowany na fundamencie jest urządzeniem budowlanym, które w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinno zostać opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W tym miejscu warto przypomnieć, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy). Z kolei w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy budowlę na potrzeby ustawy podatkowej zdefiniowano jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast prawo budowlane definiuje pojęcie obiektu budowlanego, wskazując, że są nimi budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekty małej architektury (art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego).

Niestety przedstawione powyżej regulacje prawne mają charakter bardzo ogólny i często pozwalają organom podatkowym na traktowanie jako budowli, czy urządzenia budowlanego obiektów, które nie posiadają trwałego związku z gruntem. Organy podatkowe, kierując się treścią art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego wskazują, że wszystkie wymienione przykładowe w tym przepisie obiekty stanowią budowle, jak również budowlami są obiekty do nich podobne, o ile nie stanowią budynków. Natomiast wśród budowli wymienionych przykładowo w definicji budowli znajdują się zbiorniki.

W opinii autora nie należy jednak zgodzić się ze stanowiskiem zajętym w przedmiotowym orzeczeniu przez WSA w Warszawie, gdyż za budowlę, czy urządzenie budowlane należy uznać tylko taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem. Takiego trwałego związku z gruntem nie posiadają omawiana zbiorniki. Budowlą w tej sytuacji powinien być jedynie fundament, na który ów zbiornik została umieszczony.

Sposób interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który został zaprezentowany w przedmiotowym orzeczeniu oznacz, że podatek od nieruchomości będą musieli zapłacić właściciele zbiorników, którzy są przedsiębiorcami. Bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowle są opodatkowane jeżeli są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym w przypadku gdy własność zbiornika zostanie przeniesiona na rzecz osoby fizycznej, która z niego korzysta, ale nie prowadzili działalności gospodarczej, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Jedna myśl na temat “Przydomowe zbiorniki z gazem objęte podatkiem od nieruchomości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *