Zakaz łączenia stanowisk w ramach holdingu

Art. 387 § 1 KSH stanowi, iż członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

Zasada ta została rozszerzona na inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi. Zasada ta stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki zależnej, powodując iż nie mogą oni piastować stanowiska członka rady nadzorczej spółki dominującej. Nie dotyczy to natomiast funkcji członka rady nadzorczej spółki zależnej, przez osoby piastujące funkcje wskazane w art. 387 § 1 KSH w organach spółki dominującej.

Przyjąć należy, że właśnie w strukturach holdingowych, gdy chodzi o nadzór nad spółką zależną, udział osób ze spółki dominującej w organie nadzoru lub kontroli spółek zależnych jest zwykle wręcz pożądany . Należy także jednoznacznie wskazać, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym spod zakazu zawartego w art. 387 § 3 KSH  zostali wyłączeni członkowie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki zależnej.

W związku z powyższym należy jednoznacznie wskazać, iż na gruncie prawa polskiego wyłączona jest sytuacja, w której członek zarządu lub likwidator Spółki Zależnej pełni jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej spółki dominującej. Łączenie funkcji członka organów spółki dominującej i spółek zależnych w innym zakresie jest dozwolone, a w szczególności członek zarządu spółki dominującej może pełnić funkcję członka zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej spółki zależnej.

Powyższe zasady ograniczające łączenie niektórych stanowisk w ramach holdingu, wynikające z przepisów prawa polskiego, znajdą w pełni zastosowanie przy konfigurowaniu składu organów spółki dominującej i uwzględnianiu wpływu, jaki na tę konfigurację posiadają składy osobowe organów spółek zależnych. Należy ponadto wskazać, iż dodatkowe ograniczenia mogą w ramach grupy kapitałowej wynikać z prawa obowiązującego zagraniczne spółki zależne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *