Zmiany w znowelizowanej ustawie VAT

Przypomnieć należy, iż ponad rok temu Trybunał Konstytucyjny uznał, iż wymóg uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących przez nabywcę, przewidziany w rozporządzeniu Ministra Finansów, jest niezgodny z przepisami Konstytucji RP. Przyczyną było zawarcie tego wymogu w akcie prawnym rzędu rozporządzenia, nie zaś ustawy. W związku z tym, rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT przewidywał wprowadzenie tego wymogu wprost do ustawy.

W efekcie, od grudnia 2008 r. obowiązuje rozwiązanie, zgodnie z którym „obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.”

Konstrukcja powyższego przepisu budzi wiele wątpliwości wśród podatników. Co do zasady, iż celem ustawodawcy było umożliwienie podatnikom obniżenia podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą – stąd, podatnicy powinni nie tylko uzyskiwać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, ale także informację o dacie, w której nabywca taką fakturę korygującą otrzymał. Jednakże warunkiem do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego VAT przez sprzedawcę w rozliczeniu za miesiąc, w którym nabywca uzyskał fakturę korygującą jest otrzymanie przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę do momentu złożenia deklaracji VAT za ten okres. Przykładowo więc, jeśli wystawimy fakturę korygującą w styczniu 2009 r. i nabywca otrzyma ją również w tym miesiącu, to podatnik powinien pomniejszyć wartość sprzedaży i należny podatek VAT w deklaracji za styczeń 2009 r., pod warunkiem, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę wpłynie do niego do 25 lutego 2009 r. Jeśli natomiast faktura korygująca zostanie wystawiona w styczniu 2009 r., jednak nabywca otrzyma ją w lutym – obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku podatnik powinien dopiero w deklaracji za luty 2009 r.

Dalsza część przepisu wskazuje, iż w przypadku, gdy potwierdzenie odbioru faktury korygującej wpłynie do podatnika już po złożeniu deklaracji za miesiąc, w którym korektę otrzymał nabywca – podatnik powinien pomniejszyć podstawę opodatkowania i należny podatek na bieżąco, tj. w deklaracji VAT za miesiąc, w którym otrzymał to potwierdzenie.

Oprócz problemu, jakim jest uzyskiwanie każdorazowo informacji o dacie kiedy to nabywca otrzymał korektę faktury powyższe przepisy kreują problem związany, w zasadzie, z obowiązkiem pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT i podatku należnego za okres, w którym nabywca uzyskał korektę faktury, o ile potwierdzenie w tym zakresie wpłynie do podatnika przed złożeniem deklaracji VAT za ten okres. W praktyce bowiem deklaracje w zakresie podatku VAT przygotowywane są przez podatników na parę dni przed upływem terminu do ich złożenia (np. do 20 każdego miesiąca) – tymczasem przepis wymaga by podatnicy kontrolowali potwierdzenia odbioru faktur korygujących, które wpływają do nich jeszcze 25 każdego miesiąca i stosownie korygowali przygotowaną już deklarację VAT.

Jedna myśl na temat “Zmiany w znowelizowanej ustawie VAT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *