Korekta VAT nie zależy od kontrahenta

W świetle przepisów ustawy o VAT podatnicy są zobowiązani wystawić faktury korygujące obniżając podstawę opodatkowania i należny podatek VAT po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta w formie np. podpisanej kopii faktury korygującej.

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z wykładni literalnej tego przepisu wynika, iż podatnik ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została faktura, wyłącznie wtedy, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy uzyskał on potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów lub usług), zaś kontrahent otrzymał fakturę korygującą w miesiącu jej wystawienia.

Jednakże należy podkreślić, że w polskim systemie prawa istnieją trzy metody wykładni: językowa, systemowa oraz celowościowa. Wykładnia systemowa oznacza dokonywanie interpretacji w oparciu o prawo wspólnotowe.

Art. 90 Dyrektywy VAT 2006/112/WE pozwala państwom członkowskim określić warunki obniżenia podstawy opodatkowania, m.in. w sytuacji obniżenia ceny po dokonaniu dostawy. Warunki te nie mogą jednak być sprzeczne z podstawowymi zasadami wynikającymi z tej Dyrektywy. Jeśliby więc wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta był sprzeczny z podstawowymi zasadami VAT, należałoby uznać, iż narusza on w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 2006/112/WE.

Jednym z elementów zasady neutralności VAT jest naliczenie podatku należnego od kwoty faktycznie otrzymanej. Podstawa opodatkowania VAT nie może być bowiem wyższa od wynagrodzenia rzeczywiście zapłaconego przez konsumenta. Ustawodawca krajowy nie może wprowadzać wymogów formalnych, które zaprzeczałyby powyższej zasadzie. Jeżeli kwota obrotu uległa zmianie na skutek udzielonego rabatu, zwrotu towaru lub też na skutek wykrycia omyłki, to jako podstawę opodatkowania należy potraktować rzeczywisty obrót, po uwzględnieniu rabatu, zwrotu towaru czy też po skorygowaniu pomyłki. Zatem brak jest podstaw do uzależniania obniżenia podstawy opodatkowania od posiadania przez podatnika dowodu doręczenia faktury korygującej kontrahentowi. W razie zastosowania tego wymogu formalnego podatnicy byliby bowiem pozbawieni prawa do korekty podatku VAT, w sytuacji, gdy  kontrahent, który kupił towary przestał już istnieć. Z tej perspektywy należałoby uznać, iż regulacja zawarta w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT narusza zasadę neutralności opodatkowania.

W związku z powyższym prawo, do obniżenia podatku należnego VAT nie zależy od uzyskania potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej. Zgodnie z wykładnią prowspólnotową, podatnik nie ma obowiązku dysponowania potwierdzeniem odbioru faktury korygującej  przez nabywcę przed złożeniem deklaracji uwzględniającej korektę obrotu i podatku należnego. Podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w miesiącu wystawienia faktury korygującej, gdyż prawo do zmniejszenia obrotu o kwotę udzielonego rabatu, zwróconego towaru, powstaje z chwilą zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości obrotu, a więc udzielenia stosownego rabatu.

Powyższa teza o niegodności art. 29 ust. 4a ustawy o VAT z prawem europejskim oraz podstawowymi zasadami podatku VAT została potwierdzona przez orzecznictwo sądów administracyjnych, tj. wyrok WSA w Warszawie z 12 listopada 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1255/09); wyrok WSA w Warszawie z  30 września 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 742/09); wyrok WSA w Warszawie z 31 marca 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 2100/00).

Jednakże należy zauważyć, iż spotykana jest w orzecznictwie sądów administracyjnych argumentacja, zgodnie z którą art. 29 ust. 4 a ustawy o VAT nie narusza przepisów wspólnotowych, a więc podatnik ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania tylko w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. (por. wyrok WSA w Poznaniu z 15 września 2009 r. sygn. akt I Sa/Po 627/09; także wyrok WSA w Poznaniu z 9 września 2009 r. sygn. akt I Sa/Po 632/09).

Jedna myśl na temat “Korekta VAT nie zależy od kontrahenta”

  1. Ten artykuł nie wyjaśnia : jakiego typu nieodpłatne świadczenie miałby uzyskiwać pracownik.

    Czy jest to świadczenie nakierowane na jego osobiste potrzeby, czy jest spotkanie pracownicze związane jest z potrzebami organizacyjnymi pracodawcy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *