W jaki sposób audytorzy mogą zapobiegać kryzysom finansowym?

Komisja Europejska w dokumencie „Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu” postawiła szereg pytań oraz przedstawiła propozycje działań zmierzających do zwiększenia jakości i wartości usług audytorskich. Wytyczne te doprowadzić powinny do stopniowego zwiększania zaufania wobec rynków kapitałowych. Do postawionych w publikacji  postulatów odniosły się wszystkie zainteresowane strony: korporacje, nadzór finansowy i środowisko audytorów. Głos w sprawie zabrała również ACCA – międzynarodowa organizacja  zrzeszająca finansistów – organizując trzecią edycję debaty pod tytułem.: „Rola audytu we wzmacnianiu stabilności finansowej przedsiębiorstwa”, która odbyła się 23 maja, br. w Warszawie. W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele  Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, IFAC, Komisji Nadzoru Finansowego, członkowie ACCA oraz przedstawiciele biznesu i firm audytorskich.

Członkowie debaty dyskutowali na ważne tematy dotyczące między innymi niezależności biegłych rewidentów, dominacji i koncentracji usług audytorskich w rękach największych spółek na rynku, ważnej roli mniejszych spółek consultingowych oraz oczekiwań wobec stosunkowo nowej instytucji jaka jest komitet audytu.

ograniczenie usług audytora
W debacie silnie akcentowany był problem pojmowania niezależności  audytora. Zarówno prawo polskie jak i międzynarodowe nakłada na biegłych rewidentów szereg zasad i reguł,  którymi zmuszeni są  kierować się w swojej pracy. Zasady te zostały stworzone, aby zabezpieczyć  niezależność biegłych rewidentów i umożliwić obiektywną analizę sytuacji finansowej ich klientów – badanych spółek. Niestety prawo wspólnotowe nie zapewnia wystarczających wytycznych w tym zakresie.  W związku z tym Komisja Europejska rozważa zmiany, które dotyczyć mają m.in. ograniczenia ilości badań jakie firma audytorska przeprowadzić może u jednego klienta, a także ograniczenia możliwości wykonywania dodatkowych usług, świadczonych na rzecz badanego klienta.

– Zmiany w kierunku wyeliminowania możliwości przeprowadzania dodatkowych prac prze biegłych rewidentów – dotyczących doradztwa – może skutkować zmniejszeniem  efektywności wykorzystania  pracy audytorów i  znacznym obniżeniem ekonomicznej opłacalności przeprowadzania badań. Przy znacznej rotacji audytorów może pojawić się ryzyko  osłabienia jakości badań i zwiększenia ich kosztu –  podkreślał John Davies, moderujący dyskusję, szef działu prawnego brytyjskiego oddziału ACCA.

wybór spółki audytorskiej
Kolejnym dyskutowanym obszarem był rynek usług audytorskich, który w większości krajów, także w Polsce, zdominowany został przez cztery największe podmioty w branży – firmy tzw. Wielkiej Czwórki. Dominacja ta poddaje w wątpliwość funkcjonowanie zasad wolnej konkurencji. Obawom tym wychodzi naprzeciw Komisja Europejska, debatując przy okrągłym stole na temat możliwości działań na szczeblu legislacyjnym. 

Zdaniem Johna Davisa ostateczny wybór spółki audytorskiej należy do klienta. – Jeśli specyfika prowadzonej działalności tego wymaga, wówczas audyt zlecany jest dużym międzynarodowym firmom. Decyzja ta powinna jednak zostać podjęta w oparciu o te właśnie argumenty, a nie ze względów prestiżowych, nie powinna być tez wymuszana przez bank kredytujący – dodaje John Davies.

rola małych  firm audytorskich
Innym ważnym wątkiem poruszanym w trakcie dyskusji była rola małych  firm audytorskich. Okrągły stół odegrał istotną rolę, wspierając mniejsze podmioty na rynku firm audytorskich i zachęcając do rozwoju zwłaszcza w sektorze MŚP. Według Barbary Misterskiej-Dragan z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów audyt pomaga MŚP w efektywnym zarządzaniu finansami  i budowaniu atrakcyjnego wizerunku firmy podczas poszukiwania kapitału na rozwój. – Podniesienie kosztów audytu jest zatem uzasadnione i zaowocować może zwiększeniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorcy – powiedziała Barbara Misterska-Dragan.

instytucja komitetu audytów
Uczestnicy debaty zgodnie podkreślali potrzebę wsparcia biegłych rewidentów przez instytucję komitetów audytu w dużych firmach: Komitet Audytu jest kluczowym elementem norm zarządzania i może dać audytorom przeświadczenie, że ich obawy związane z dokonanymi przez zarząd wyborami w zakresie polityki rachunkowości zostały stosownie uwzględnione; jak również może stanowić gwarancję  niezależności biegłych rewidentów –  podkreślał Waldemar Majek, dyrektor zarządzający ACCA.

lepsze zrozumienie to podstawa dobrej współpracy
Elementem łączącym wszystkie wypowiedzi było podkreślenie, że dla przyszłości zawodu biegłego rewidenta istotne jest lepsze zrozumienie jego znaczenia przez organy nadzoru korporacyjnego i szersza współpraca pomiędzy radami nadzorczymi i ich komitetami audytu a biegłymi rewidentami.

Patronem medialnym debaty był portal TaxFin.pl, profesjonalny informator podatkowy, rachunkowy i finansowy, współtworzony przez czołowe kancelarie i spółki doradcze w Polsce i na świecie.

Kontakt:
Agnieszka Banaszkiewicz
Public relations officer, ACCA Poland
ul. Chmielna 1/3 lok. 13, 00-021 Warsaw, Poland
tel: +48 (0)22 692 41 10
fax: +48 (0)22 692 87 00
agnieszka.banaszkiewicz@accaglobal.com.pl


ACCA jest światową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Naszym celem jest oferowanie najwyższej jakości kwalifikacji, istotnych z biznesowego punktu widzenia, osobom zaangażowanym, zdolnym i ambitnym z całego świata, które pragną zrobić przynoszącą im zadowolenie karierę w dziedzinie finansów  rachunkowości i zarządzania. W 170 krajach na całym świecie mamy 362.000 osoby w trakcie uzyskiwania kwalifikacji oraz 131.500 członków. 

 
Organizacja współpracuje z 9,000 pracodawców, wśród których wyróżnia szczególnie tych, inwestujących w kapitał ludzki. Firmy, które wspierają rozwój zawodowy swoich  pracowników otrzymują status ACCA Approved Employer, który daje wymierne korzyści członkom i studentom ACCA tam zatrudnionym, a także samym akredytowanym instytucjom.

Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w branży finansowej na całym świecie, dlatego członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam gdzie, poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów

Pośród polskich członków ACCA można dziś znaleźć wielu dyrektorów finansowych, CFO, a nawet CEO największych firm międzynarodowych  i krajowych.

 
red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *