Walka z szarą strefą w obrocie paliwami – zmiany w Prawie energetycznym

18 czerwca 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym („Ustawa”), która przewiduje między innymi zmiany w Prawie energetycznym w zakresie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi.
Ustawa przewiduje nowy rodzaj koncesji – na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Obecnie funkcjonuje koncesja na obrót paliwami ciekłymi, która obejmuje zarówno obrót krajowy, jak i z zagranicą. Z chwilą wejścia w życie zmian, podmioty zajmujące się obrotem paliwami z zagranicą będą obowiązane do uzyskania odrębnej koncesji – na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.
Ponadto, wprowadzony zostanie obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego, jako warunek przyznania i zachowania koncesji (brak zabezpieczenia będzie oznaczać cofnięcie koncesji). Kwota zabezpieczenia majątkowego wynosi 10 mln zł i jest jednakowa dla wszystkich podmiotów mających zamiar lub prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą (bez względu na skalę działalności).
Zabezpieczenie majątkowe ma zabezpieczać powstałe lub mogące powstać należności związane z wytwarzaniem i obrotem paliwami ciekłymi. W szczególności, zabezpieczenie majątkowe ma zabezpieczać takie należności, jak: opłata roczna z tytułu posiadania koncesji, kary przewidziane w ustawie Prawo energetyczne, opłata zapasowa oraz kary przewidziane w ustawie o zapasach ropy naftowej, kary za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz za wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych określonych w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a także zobowiązania podatkowe w zakresie VAT i podatku akcyzowego.
W przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność w zakresie wytwarzania i/lub obrotu paliwami ciekłymi nie uiści wymienionych należności w terminie, należności te będą mogły zostać pokryte zabezpieczeniem majątkowym. Przy czym, zaspokojenie należności z zabezpieczenia majątkowego będzie miało miejsce na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa URE z urzędu lub na wniosek właściwego organu. Wprowadzenie obowiązku posiadania zabezpieczenia majątkowego ma więc stanowić zarówno gwarancję regulowania należności przez podmioty funkcjonujące w branży paliwowej, jak również formę walkę z nieuczciwymi podmiotami.
Należy podkreślić, że nowe regulacje znajdą zastosowanie nie tylko do podmiotów, które planują rozpoczęcie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, lecz także do tych, które już tę działalność wykonują na podstawie posiadanych koncesji. Ustawa przewiduje przepisy przejściowe, które określają zasady i terminy występowania przez podmioty już posiadające koncesje z wnioskiem o koncesję na obrót paliwami z zagranicą oraz składania zabezpieczenia majątkowego. Podmioty posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych są obowiązane do złożenia zabezpieczenia majątkowego w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy. Z kolei podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi są obowiązane w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy do złożenia wniosku o nadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz złożenia zabezpieczenia majątkowego. Niezłożenie wymienionego wniosku w terminie będzie jednoznaczne z posiadaniem koncesji tylko na obrót krajowy.
Przepisy Ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Biorąc pod uwagę fakt, że Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP, należy spodziewać się, że wejdzie w życie tego lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *