WDT – skutki niedopełnienia obowiązków aktualizacyjnych

W przypadku niespełnienia ww. obowiązku  podatnik powinien niezwłocznie złożyć aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Problematyczne okazać się może określenie daty rozpoczęcia wykonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – wydaje się, że dokonując aktualizacji powinniśmy wskazać w części C.3 rubryka 62 zgłoszenia rzeczywistą (przeszłą) datę a nie datę złożenia aktualizacji.
Na zasadność wykazywania rzeczywistej daty w zgłoszeniu VAT-R wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn.: ILPP1/443-528/11-4/KG, stwierdzając, iż ,,(…) obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego jest wymogiem formalnym, nie kreującym statusu podatnika, zdaniem tut. Organu, jeśli podatnik nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego w obowiązującym terminie, może złożyć takie zgłoszenie również w terminie późniejszym, informując jednocześnie urząd skarbowy o rezygnacji ze zwolnienia od podatku z dniem 17 grudnia 2007 r. Z momentem rozpoczęcia działalności gospodarczej Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku od towarów i usług, powinien jednak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o prawidłowej dacie rozpoczęcia działalności (…).”
Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2011 r., sygn.: ITPP2/443-1234/11/AK wskazał na zasadność wykazywania rzeczywistej daty w zgłoszeniu VAT-R  ,,(…) Począwszy od dnia 14 czerwca 2011 r., działając w przeświadczeniu, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem unijnym, dokonywała dostawy towarów dla kontrahenta duńskiego, (…) Na początku sierpnia 2011 r. okazało się, że Spółka nie została zgłoszona do rejestracji jako czynny podatnik unijny. W dniu 9 sierpnia 2011 r. Spółka wyrażając czynny żal za niezłożenie deklaracji VAT-R w terminie, złożyła aktualizację dokumentu VAT-R, w którym zgłosiła zamiar rejestracji jako podatnik VAT UE, począwszy od dnia 14 czerwca 2011 r. (…) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe (…).”
Konsekwentnie, niedopełnienie obowiązku terminowej aktualizacji zgłoszenia rejestrującego VAT-R stanowi zgodnie z art. 81 §1 pkt 1 KKS wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny.
W związku z powyższym, podatnik wraz z aktualizacją zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R powinien jednocześnie złożyć zawiadomienie określone w art. 16 § 1 KKS – tzw. ,,czynny żal”.
W tym miejscu należy rozważyć najpoważniejszą konsekwencję niedokonania aktualizacji VAT-R w przypadku rozpoczęcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – kwestię prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0 %. Należy zauważyć, iż obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jest wymogiem formalnym, nie kreującym statusu podatnika, w związku z czym podatnikowi pomimo niespełnienia ww. obowiązku aktualizacyjnego, powinno przysługiwać prawo do zastosowania 0 % stawki podatku VAT podczas wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Na zasadność powyższego wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2011 r., sygn.: ITPP2/443-1234/11/AK wskazał na zasadność wykazywania rzeczywistej daty w zgłoszeniu VAT-R  ,,(…) jeżeli fakt dokonania WDT jest bezsporny, zasada neutralności podatkowej wymaga, by zwolnienie od VAT (w Polsce – stawka 0%) zostało zachowane, nawet jeżeli podatnik nie dopełnił formalnego wymogu rejestracji i nie posiada ważnego numeru VAT poprzedzonego prefiksem PL. Ograniczeniem zwolnienia takiej dostawy może być tylko zapobieżenie wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania podwójnego opodatkowania i nadużyć, a także zapobieganie oszustwom podatkowym". Niespełnienie warunku o charakterze formalnym, wprowadzonego przepisami krajowymi, naruszałoby nadrzędną zasadę funkcjonowania VAT, t.j. zasadę neutralności podatkowej (…).”
Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt: I SA/Bd 1013/10, wskazał, iż ,,(…) ceny działań podatnika, w okolicznościach faktycznych każdej konkretnej sprawy, należy dokonywać z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Zwłaszcza w sytuacji, gdy czynność wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, określona w VI Dyrektywie, została dokonana, a tylko warunek wprowadzony przepisami prawa krajowego i to o charakterze formalnym, w sytuacji braku zastrzeżeń dotyczących działań podejmowanych przez podmiot, uniemożliwia w ocenie organów rozpoznanie tej czynności jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i powoduje odmowę prawa do zastosowania preferencyjnej stawki (…).”
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 listopada 2012 r., sygn.: IPPP3/443-417/12-5/LK wskazał również, iż ,,(…) stwierdzić należy, iż jak wskazuje Wnioskodawca nastąpiło rzeczywiste przemieszczenie przedmiotowego towaru z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, a tym samym transakcja ta spełnia przesłanki uznania jej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wnioskodawca działając, jako podatnik podatku VAT pomimo niedopełnienia formalności rejestracyjnych przed dokonaniem dostawy, ma prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z uwagi na posiadanie właściwej dokumentacji oraz faktu późniejszego zarejestrowania (…).”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *