Analiza zdolności kredytowej jednostki sektora finansów publicznych

Nie inaczej jest w przypadku jednostek sektora finansów publicznych. Jednak pozyskanie kredytu, w przypadku tych jednostek poprzedzone jest badaniem zdolności kredytowej przeprowadzonym na nieco odmiennych zasadach niż w przypadku typowych podmiotów produkcyjnych, handlowych lub usługowych. Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu poświęconego badaniu zdolności kredytowej jednostek sektora finansów publicznych.
Badanie zdolności kredytowej ma celu określenie czy sytuacja ekonomiczno-finansowa jednostki gwarantuje spłatę kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie. Pierwszym elementem podlegającym sprawdzeniu jest ocena formalno-prawna potencjalnego kredytobiorcy. Podstawowym zadaniem tej oceny jest  przede wszystkim zbadanie zdolności jednostki do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zweryfikowanie wiarygodności dokumentów i informacji dostarczonych bankowi. Przeprowadzenie tego etapu oceny jest niezbędnym warunkiem przejścia do etapu oceny sytuacji ekonomiczno finansowej.
Do analizy zdolności kredytowej mogą być wykorzystywane różne metody: od prostych metod opisowych do bardziej złożonych metod statystyczno-matematycznych. Metody opisowe w głównej mierze polegają na ocenie zdolności kredytowej jednostki na podstawie informacji o jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, natomiast metody statystyczno-matematyczne określają zdolność kredytową jednostki na podstawie cech i zachowań wcześniejszych kredytobiorców.
W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw podstawą oceny staje bieżąca i perspektywiczna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej, choć i tu występuje zróżnicowanie w zakresie stosowanych metod oceny wynikających m.in. z rodzaju prowadzonej sprawozdawczości finansowej oraz wielkości jednostki ubiegającej się o kredyt.
Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostki, jako podstawa dla określenia jego zdolności kredytowej przebiega w następujących etapach:

  • zebranie i zweryfikowanie zestawu dokumentów oraz informacji charakteryzujących sytuację finansowo-ekonomiczną,
  • przeprowadzenie analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej,
  • dokonanie punktowej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy według ustalonego schematu przypisującego poszczególnym wielkością finansowo-ekonomiczny określone wartości punktowe,
  • kwalifikacja przedsiębiorcy do klasy ryzyka kredytowego na podstawie wyników oceny jego sytuacji finansowo-ekonomicznej,

W dalszych artykułach cyklu zaprezentowane zostaną metody badania zdolności kredytowej jednostek sektora finansów publicznych oraz zestaw informacji niezbędnych do badania zdolności kredytowej tychże jednostek.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *