Efektywne zabezpieczenie płatności

Kiedy kontrahent okaże się nierzetelny, zazwyczaj kierujemy sprawę do sądu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i wydłużonym czasem oczekiwania na należną zapłatę. Jeśli sam wyrok nie będzie wystarczającą motywacją dla dłużnika, czeka nas często żmudne postępowanie egzekucyjne.

Warto zawczasu zabezpieczyć się przed taką ewentualnością i zawrzeć w umowie zapis, zobowiązujący kontrahenta do przedłożenia dokumentu gwarancji wykonania swojego zobowiązania. W praktyce najbardziej powszechne są gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Gwarancją bankową jest zobowiązanie zaciągnięte przez bank (gwaranta) na zlecenie innej osoby (zleceniodawcy gwarancji), na mocy którego bank obowiązany jest do zapłaty pewnej sumy pieniężnej na żądanie osoby uprawnionej (beneficjenta gwarancji) po spełnieniu przez nią określonych warunków. Gwarancją ubezpieczeniową rządzą analogiczne zasady, oczywiście z tą różnicą, że tutaj gwarantem będzie zakład ubezpieczeń. Taka konstrukcja zabezpiecza nie tylko zdolność płatniczą dłużnika, ale również istnienie długu i możność jego realizacji, co praktycznie eliminuje ryzyko beneficjenta.

Dla beneficjenta gwarancji decydujące znaczenie ma treść dokumentu gwarancji, warto więc ją sprecyzować już w umowie z kontrahentem.

Jeżeli nasz partner handlowy nie zapłaci w terminie, będziemy mogli zwrócić się do gwaranta z żądaniem wypłaty należnej nam kwoty. Prawidłowo sformułowane żądanie wypłaty, zgodne z zapisami dokumentu gwarancji prowadzi do szybkiego przelewu kwoty gwarancji na nasze konto. Taka procedura oszczędza czasu i kosztów dochodzenia wierzytelności w postępowaniu sadowym, a później egzekucyjnym. Jej kolejną zaletą jest stosunkowo niewielki formalizm czynności beneficjenta oraz pewność wypłaty żądanej sumy niezależnie od sytuacji finansowej dłużnika, co jest szczególnie istotne w przypadku grożącej dłużnikowi upadłości.

Jedna myśl na temat “Efektywne zabezpieczenie płatności”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *