Aport przedsiębiorstwa a CIT

Powyższe wynika z wnioskowania a contrario z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o CIT) oraz art. 12 ust. 4 ustawy o CIT. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodami, zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14, są m.in. nominalne wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wnioskując z przeciwieństwa, nie stanowi przychodu spółki wnoszącej aport wartość udziałów objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Z kolei stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. W świetle przytoczonego przepisu, po stronie spółki, do której aport jest wnoszony, w związku z wniesieniem  do niej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie powstanie przychód do opodatkowania.

Należy jednak pamiętać, iż udziałowiec (akcjonariusz) zobowiązany jest ustalić dochód w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny. Kosztem uzyskania przychodu jest wówczas wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wynikająca z ksiąg na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia (art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o CIT).

Uwzględniając przedstawione przepisy należy mieć na uwadze, iż samo wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w aspekcie rozliczeń podatkowych zarówno po stronie wnoszącego aport, jak również podmiotu obejmującego aport będzie neutralne. Dopiero w momencie ewentualnego zbycia przez udziałowca (akcjonariusza) objętych udziałów pojawi się konieczność ustalenia przez przychodu. W związku z uzyskaniem przychodu udziałowiec (akcjonariusz) będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu w tym przypadku będzie wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesiona aportem, wynikająca z ksiąg tego przedsiębiorstwa, ustalona na dzień objęcia udziałów w spółce, nie wyższa jednak niż wartość nominalna udziałów w spółce z dnia ich objęcia.

Na potwierdzenie sposobu określenia kosztów uzyskania przychodów w opisywanym przypadku można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-287/08/CzP), zgodnie z którą „z powołanego przepisu art. 15 ust. 1k pkt 2 CIT wynika, że kosztem uzyskania ww. przychodu będzie wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa. Przez wartość przedsiębiorstwa należy zatem rozumieć sumę wartości wszystkich składników majątkowych wg ich ceny nabycia, z uwzględnieniem stopnia ich zużycia (amortyzacja), jeżeli wartość nabycia nie była uprzednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.”

Jedna myśl na temat “Aport przedsiębiorstwa a CIT”

  1. Niestety obawiamy się, że może. Obowiązkowe świadczenia związane z medycyną pracy w skali roku nie są na tyle wysokie aby miesięczny ich udział wynosił aż 80zł.
    Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na specyfikę działalności firmy, ale obawiam się że nie będzie w stanie Pani udokumentowac aż tak wysokich kosztów medycyny pracy

    Wartość świadczeń z zakresu medycyny pracy niedoliczana pracownikowi jako przychód powinna wynikać z umowy z podmiotem wykonującym te świadczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *