WNT a prawo do odliczenia

W przypadku WNT kwota podatku należnego stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 10 b pkt 2 lit. a) u.p.t.u.,  w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, prawo do odliczenia powstaje w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy, jednakże pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy oraz uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek (lit. b).
Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy nie rozliczają WNT, ponieważ uważają, że podatek naliczony równy jest podatkowi należnemu, tak więc transakcja nie wpływa bezpośrednio na wysokość kwoty podatku do zapłaty. Czasami też, z uwagi na opóźnienia w obiegu dokumentów dotyczących nabycia towarów, rozpoznają wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w okresie, w którym otrzymali odpowiednie faktury, zamiast w okresie, w którym wystawiono fakturę, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Trzeba pamiętać, że dane, które dotyczą wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów są łatwo sprawdzalne w bazie VIES. Oznacza to, że organy podatkowe nieustannie weryfikują kto deklarował WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) do podatników posługujących się numerami identyfikacji podatkowej z przedrostkiem „PL”, a z drugiej strony sprawdzają, czy transakcje te rozpoznane zostały jako  WNT przez polskich podatników.
Zgodnie z art. 14 c ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214) podatnik ma prawo do skorygowania deklaracji w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową w terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiedniego zawiadomienia.
Również zgodnie z art. 81b Ordynacji Podatkowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami, dalej: O.p.) podatnik ma prawo do skorygowania deklaracji nadal po zakończeniu kontroli skarbowej jak też po zakończeniu postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Dlatego też w przypadku, gdy WNT nie zostało prawidłowo rozliczone, podatnikowi po zakończeniu kontroli podatkowej, bądź też w roku postępowania kontrolnego, po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia, przysługuje prawo do skorygowania deklaracji, poprzez ujęcie podatku należnego i podatku naliczonego w deklaracji za właściwy okres.Krytycznie więc należy oceniać praktykę organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, które odmawiają prawa do skorygowania deklaracji w powyższym zakresie, bądź też wydają decyzje wymiarowe pomimo złożenia prawnie skutecznych korekt deklaracji.
Argumentację fiskusa, zgodnie z którą takie postępowanie usprawiedliwione jest ratio legis wprowadzonych regulacji oraz sankcyjnym charakterem nałożonych na podatników obowiązków, koniecznie należy czym prędzej poddać kontroli sądowoadministracyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *