Możliwości wykorzystania maszyny decydują o opodatkowaniu WHT

Sprawa dotyczyła podatnika, który odpłatnie wynajmował osobom trzecim składniki majątkowe takie jak maszyny, urządzenia i wyposażenie budowlane stanowiące własność innych podmiotów mającym siedzibę na terytorium UE i EOG..
W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwości czy kwoty czynszu wypłacanego właścicielom składników majątkowych przeznaczonych do dalszego odpłatnego wynajmowania powinny zostać opodatkowane podatkiem u źródła.
Zdaniem Podatnika przedmiotowe kwoty nie powinny zostać opodatkowane WHT, ponieważ składniki majątkowe będące przedmiotem odpłatnego wynajmu nie są urządzeniami przemysłowymi.
Organ podatkowy nie zgodził się z poglądem Podatnika i stwierdził, że maszyny, urządzenia i wyposażenie budowlane są urządzeniami przemysłowymi i Podatnik, jako podmiot dokonujący zapłaty czynszu najmu jest obowiązany opodatkować wypłaty podatkiem u źródła.
WSA w Szczecinie potwierdził stanowisko organu podkreślając, że maszyny, urządzenia i wyposażenie budowlane to urządzenia przemysłowe, więc z tytułu zapłaty wynagrodzenia kontrahentom za usługi najmu ww. urządzeń na Podatniku, jako na płatniku, ciąży obowiązek poboru podatku u źródła. WSA podkreślił, iż ,,(…) „urządzenie” (techn.), to mechanizm lub zespół zespołów mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności, ułatwiający pracę, przyrząd, maszyna (…)”urządzenie”, to rodzaj mechanizmu lub zespołu elementów, przyrządów, służących do wykonywania określonych czynności, ułatwiających pracę, urządzeń przeładunkowych, transportowych (…) mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i nie są związane wyłącznie z budownictwem oraz stosowane w budownictwie. Urządzenia te bowiem mogą być wykorzystywane zarówno w przemyśle ciężkim, jak i lekkim (w tym wydobywczym, przetwórczym, rolnym: tytoniowym, tłuszczowym, spożywczym, itp.). Nie ulega zatem wątpliwości, że każde z analizowanych urządzeń jest urządzeniem przemysłowym. (…)”
Wyrok WSA w Szczecinie jest kolejnym wyrokiem wpisującym się w niekorzystną dla podatników linię orzeczniczą, która szeroko definiuje pojęcie urządzenia przemysłowego, jako ogólne pojęcie, które mieści w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące pewien zespół elementów technicznych służących do wykonywania określonych czynności lub ułatwiających pracę.
Taka linia orzecznicza powoduje, że wszystkie specjalistyczne narzędzie, sprzęt techniczny i inne urządzenia wykorzystywane w działalności gospodarczej niezależnie od ich przeznaczenia to urządzenia przemysłowe.
Mając na uwadze powyższe wynajmowanie najem takich maszyn powinien zostać opodatkowany podatkiem u źródła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *