Wracający z zagranicy zapłaci niższy podatek

Osoba wracająca na stałe z zagranicy będzie przez cztery kolejne lata płacić niższy podatek. Skorzysta z ulgi do limitu 85 528 zł.

Z początkiem 2022 r. w ustawie o PIT pojawią się nowe zachęty dla osób, które przez ostatnie lata mieszkały i pracowały za granicą, ale myślą o powrocie do Polski.

Zgodnie z nowym art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT zwolnione z podatku będą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa 17 i 32 proc.), art. 30c (podatek liniowy 19 proc.) albo art. 30ca (ulga IP Box 5 proc.), albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Rozliczający się według skali skorzystają dodatkowo z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Cztery kolejne lata

Wracający do kraju skorzystają ze zwolnienia w czterech kolejno po sobie następujących latach. Prawo do ulgi będzie liczone od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Trzeba jednak będzie spełnić kilka warunków. Ze zwolnienia skorzysta ten, kto w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium RP będzie podlegał tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. To znaczy, że musi płacić w Polsce podatki od wszystkich przychodów, także uzyskanych za granicą.

Bez miejsca zamieszkania

Beneficjent nie może też mieć miejsca zamieszkania na terytorium RP w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym ponownie zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Chodzi więc o osoby, które przed powrotem przebywały i rozliczały się z całości za granicą przez ponad trzy lata.

Kto skorzysta z ulgi? Może to być podatnik, który m.in. ma obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Wątpliwości w sprawie obowiązku zapłaty

Miejsce zamieszkania za granicą trzeba będzie udokumentować certyfikatem rezydencji lub innym dowodem potwierdzającym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia. Co ważne, z ulgi będzie można skorzystać tylko raz. Ktoś, kto ponownie przeprowadzi się za granicę i wróci, nie będzie już miał do tego prawa.

O ile wiadomo, że osoba powracająca z zagranicy nie zapłaci PIT, o tyle wątpliwości budzi obowiązek zapłaty składki zdrowotnej od kwoty objętej zwolnieniem. Podobne wątpliwości dotyczą ulgi dla rodzin 4+ i dla pracujących seniorów. Według Ministerstwa Finansów osoby te zapłacą zdrowotną od zaliczki na PIT, która byłaby należna, gdyby nie zwolnienie z podatku.

 

Źródło: Rzeczpospolita

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *