Sprawozdanie finansowe wg MSSF – MSR za 2009 rok – poznaj jego elementy

Zgodnie z nowym MSR 1sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

 • sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu,
 • sprawozdania z całkowitych dochodów za dany okres,
 • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres,
 • sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres,
 • informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających, oraz
 • sprawozdania z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym, lub przeklasyfikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.

Przy czym standard pozwala, aby jednostka mogła stosować inne nazwy dla sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie. I tak sprawozdanie z sytuacji finansowej będzie przez większość jednostek nadal nazywane bilansem.

Do MSR 1 zostało wprowadzone pojęcie Innych całkowitych dochodów. Obejmują one pozycje przychodów i kosztów (w tym korekty wynikające z przeklasyfikowania), które nie zostały ujęte jako zyski lub straty zgodnie z tym, jak tego wymagają lub na co zezwalają inne MSSF.
Składniki innych całkowitych dochodów obejmują:

 • zmiany w nadwyżce z przeszacowania (zob. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne),
 • zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń ujęte zgodnie z paragrafem 93A MSR 19 Świadczenia pracownicze,
 • zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej zagranicą (zob. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych),
 • zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (zob. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena),
 • efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych (zob. MSR 39).

Warto wiedzieć, że tak jak dotychczas istnieje możliwość prezentacji kosztów i przychodów dotyczących działalności operacyjnej w ujęciu rodzajowym lub kalkulacyjnym.

Jedna myśl na temat “Sprawozdanie finansowe wg MSSF – MSR za 2009 rok – poznaj jego elementy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *