Zmiany dotyczące prawa do odliczania i korekty podatku naliczonego, część 1

Prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów z krajów trzecich
Nowelizacja zmienia w szczególności brzmienie art. 86 ust. 9 ustawy o VAT odnoszącego się do możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku świadczenia wybranych usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37-41 (m.in. transakcji, łącznie z pośrednictwem dotyczących walut, banknotów i monet, usług ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych, w zakresie udzielania poręczeń, w zakresie depozytów, usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe), w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług jest terytorium państwa trzeciego (zgodnie z art. 28b lub art. 28l) lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych. Warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia w takim przypadku będzie jak dotychczas posiadanie dokumentów, których wynika związek odliczonego podatku z usługami objętymi zwolnieniem.
Metodologia kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży
W związku ze zmianą zakresu zwolnienia od podatku VAT (likwidacją załącznika nr 4 i przeniesieniem zwolnień do przepisów ustawy), konieczna była modyfikacja art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem przepisów, przy kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży nie uwzględnia się obrotu uzyskanego z transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41 tj. usług finansowych zwolnionych od podatku VAT, w zakresie w jakim czynności te dokonywane są sporadycznie.
Z kolei ustawa z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej dostosowuje obecne regulacje do czasowego podwyższenia stawek podatku VAT.

Kwota podatku naliczonego w związku z dostawą nowego środka transportu
Nowelizacja przewiduje dodanie art. 146 c, w którym określono dla potrzeb art. 86 ust. 20 tj. dla podmiotów dokonujących wewnatrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu niebędących podatnikami VAT, jak należy ustalić kwotę podatku naliczonego w związku z dostawą nowego środka transportu. W okresie obowiązywania 23% stawki podatku VAT, kwotą podatku naliczonego będzie kwota stanowiąca 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *