Wycofanie spółki z obrotu giełdowego

Oznacza to, że akcje dotychczas publicznej spółki zmienią swoją formę ze zdematerializowanej i przywrócona im zostaje postać dokumentu a spółka uzyska status spółki prywatnej.

Zniesienie dematerializacji wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wydawanego na wniosek spółki (art. 91 Ustawy o Ofercie). Wniosek o zezwolenie na zniesienie dematerializacji może zostać złożony po dokonaniu następujących czynności:

1) Żądaniu umieszczenia przez akcjonariusza uchwały o zniesieniu dematerializacji w porządku obrad walnego zgromadzenia,
2) Ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji przez akcjonariusza żądającego zniesienia dematerializacji,
3) Podjęciu uchwały o zniesieniu dematerializacji przez walne zgromadzenie spółki.

Żądanie zniesienia dematerializacji

Zgodnie z art. 91 ust. 5 (w związku z 400 k.s.h. Ustawy o Ofercie) akcjonariusz zgłasza żądanie podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o zniesieniu dematerializacji akcji spółki publicznej następuje na piśmie lub w postaci elektronicznej i od tego momentu do zakończenia wezwania obowiązuje zakaz nabywania akcji spółki przez zgłaszających żądanie. Uprawniony do zgłoszenia żądania jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% akcji Spółki.

Przyjmuje się, że zgłoszenia żądania powinno być momentem wcześniejszym niż wezwanie lub powinno następować równocześnie z ogłoszeniem wezwania. W praktyce spotyka się jednak odwróconą sekwencję wydarzeń tzn. najpierw następuje ogłoszenie wezwania, a następnie zgłoszenia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia.
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji przez akcjonariusza żądającego zniesienia dematerializacji

Wymóg ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż służący ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych, którzy w ten sposób mają zagwarantowaną możliwość „wyjścia” ze spółki w związku z utratą charakteru publicznego.
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską.

Procedura wezwania

Procedura wezwania da zapisywania się na sprzedaż akcji następuje zgodnie z przepisami regulującymi wezwania związane przekroczeniu określonych progów posiadania akcji (art. 77 – 79 Ustawy o Ofercie). Oznacza to, że przed ogłoszeniem wezwania akcjonariusz żądający wycofania spółki z rynku zobowiązań jest ustanowić zabezpieczenia na wartość akcji, które mają być przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż w związku z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji w porozumieniu z domem maklerskim obsługującym transakcję. Wysokość zabezpieczenia powinna wynosić 100% wartości akcji będących przedmiotem wezwania. W praktyce zabezpieczenia ustanawiane jest zazwyczaj w formie blokady środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości na rachunku maklerskim wzywającego lub w formie gwarancji bankowej.

Akcjonariusz powinien zawiadomić za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską Komisje Nadzoru Finansowego oraz Zarządu GPW o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż. Zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na 14 dni roboczych  przed terminem przyjmowania zapisów przez  dom maklerski.

Następnie dom maklerski przekazuje zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż agencji informacyjnej oraz publikacja zawiadomienia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym (powinno być dokonane niezwłocznie, w ciągu 24 godzin od przekazania zawiadomienia).
[page_break]
W dalszej kolejności dom maklerski przyjmuje zapisy na sprzedaż akcji co może mieć miejsce nie wcześniej niż w 14 dniu roboczym i nie później niż w 37 dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania zawiadomienia, jednak nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu treści wezwania w dzienniku ogólnokrajowym. Termin przyjmowania zapisów nie może być co do zasady krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuży niż 70 dni roboczych. Zapisy na sprzedaż są składane w domu maklerskim za pośrednictwem którego odbywa się wezwanie, który prowadzi rejestr potwierdzający przyjęcie zapisów.

Po zakończeniu przyjmowania zapisów, podmiot ogłaszający wezwanie zawiadamia o zakończeniu wezwania, liczbie nabytych akcji oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 w związku z art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie.
Cena akcji z wezwania

Cena po której nabywane są akcje objęte wezwaniem w związku ze zniesieniem statusu spółki publicznej została określona poprzez odesłanie do art. 79 Ustawy o Ofercie regulującego cenę akcji proponowaną w wezwaniu.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż, zgodnie z Rozporządzenia w Sprawie Wezwań wskazywać powinno odrębnie
i) cenę, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju; oraz ii) cenę, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie, nie może być niższa cena po której następuje wezwanie, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny (tak § 3 ust 1 oraz 2 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań).

Wobec tego ogłaszający wezwanie może zaoferować odpowiadającym na wezwanie akcjonariuszom premię, jednak przepisy nie nakładają na ogłaszającego wezwanie takiego obowiązku.

Uchwała Walnego Zgromadzenia o zniesieniu dematerializacji

Uchwała o zniesieniu dematerializacji musi być podjęta większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego (art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie).

Decyzja KNF w sprawie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Spółki

Decyzja o zezwoleniu zostaje wydana na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć odpis uchwały NWZA w prawie zniesienia dematerializacji  po przeprowadzeniu powyższych czynności na podstawie art. 91 ust.1  Ustawy o Ofercie.

KNF w decyzji określa termin, po upływie którego mają nastąpić skutki prawne dematerializacji, nie dłuży jednak niż 1 miesiąc (art. 91 ust 2 zd 2 Ustawy o Ofercie). Należy podkreślić, że decyzja KNF ma charakter związany, tzn. KNF nie może odmówić jej wydania jeśli spełnione są przesłanki formalne (procedura postępowania w sprawie o zniesienie dematerializacji).

Na podstawie decyzji KNF, zarząd KDPW podejmuje uchwałę o wycofaniu akcji z depozytu (§ 20 ust 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu).

KDPW występuje do uczestników prowadzących rachunki papierów wartościowych o przekazanie emitentowi w terminie 7 dni informacji dotyczących danych osobowych osób uprawnionych z tych papierów wartościowych oraz liczby papierów wartościowych zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych, według stanu na dzień zniesienia ich dematerializacji. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Krajowy Depozyt, na wniosek emitenta, może wystąpić do uczestników o przekazanie tych informacji w krótszym terminie, obejmującym jednak co najmniej 2 dni. Wniosek emitenta o wycofanie papierów wartościowych z depozytu powinien w szczególności wskazywać dzień, według stanu na który uczestnicy powinni sporządzić te informacje (§ 20 ust 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *