Wydatki na organizację zawodów sportowych kosztem uzyskania przychodów?

W związku z organizacją zawodów podatnicy ponoszą szereg wydatków, m.in. koszty noclegów uczestników, gastronomiczne, wynajmu obiektów sportowych, wynagrodzeń artystów występujących na zawodach, obsługi technicznej zawodów, medali dyplomów i pucharów dla zwycięzców poszczególnych kategorii. W związku z powyższym problematyczne wydaje się zaliczenie wydatków na organizację zawodów do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UoCIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UoCIT.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 UoCIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku, gdy poniesione przez podatnika koszty organizacji zawodów sportowych po pierwsze zostały pokryte z zasobów majątkowych podatnika, po drugie, zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, tj. co do zasady w celu osiągnięcia przychodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, po trzecie mają one związek z działalnością gospodarczą podatnika, po czwarte zostały właściwie udokumentowane (odpowiednimi fakturami) oraz po piąte, wydatki takie nie znajdują się w katalogu wydatków określonych w art. 16 ust. 1 UoCIT, należy wskazać, iż poniesione spełniają wszystkie przesłanki dla możliwości zaliczenia ich w ciężar kosztów podatkowych.

Przedmiotowe koszty będą stanowiły tzw. koszty bezpośrednio związane z przychodami, albowiem istnieje ścisły związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatków, a osiągnięciem przychodów z tytułu sprzedaży biletów.

W związku z powyższym, wydatki te powinny zostać ujęte w kosztach podatkowych na podstawie art. 15 ust. 4 UoCIT, a więc w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody, tj. w przypadku, gdy sprzedaż biletów odbywała się w roku 2014 i w tym też okresie podatnik osiągnął przychód z tego tytułu, to koszty podatkowe dotyczące wydatków na organizację zawodów sportowych również będą kosztami podatkowymi roku 2014.

W tym miejscu należy jednocześnie podkreślić, że art. 15 ust. 4 nie zobowiązuje podatników do przypisywania kosztów do konkretnych miesięcy, lecz do roku podatkowego. Niemniej jednak, z praktycznego punktu widzenia, zasadne jest rozpoznanie kosztów podatkowych w miesiącu, w którym rozpoznany został przychód ze sprzedaży biletów.

Stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych jest również szeroko prezentowane w interpretacjach organów podatkowych:

,,(…) wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy okolicznościowej stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop (…).”1

,,(…) stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe wyłącznie w części dotyczącej możliwości kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które poniesione zostają na wynagrodzenie osoby prowadzącej imprezę oraz usługi agencji reklamowej (koszty wynajmu pola golfowego, zbierania zgłoszeń do uczestnictwa w turnieju, ustawienia banerów reklamowych, znaczników golfowych z logo Spółki, dostarczenia piłek golfowych z logo Spółki, czy też pozostałych czynności techniczno-organizacyjnych) (…).”2

,,(…) Spółka ponosi koszty związane z wynajmem różnego rodzaju obiektów sportowych, organizacją wyżywienia i zakwaterowania, dojazdów oraz imprez towarzyszących. Uczestnicy branżowych zawodów sportowych rywalizują między sobą w różnego rodzaju dyscyplinach, np. siatkówka, piłka nożna, strzelanie, narciarstwo itp. (…) przedmiotowe wydatki (…) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. (…).”3

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż wszelkie wydatki związane z organizacją przez podatnika zawodów sportowych stanowią koszty uzyskania przychodów, jako koszty bezpośrednie, poniesione w celu osiągnięcia przychodów z tytułu pobierania opłat za uczestnictwo w zawodach sportowych.

\"\"
1) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 sierpnia 2012 r., sygn.: IPPB5/423-188/09/12-5/S/DG
2) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2013 r., sygn.: IPPB5/423-184/13-4/KS
3) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn.: IBPBI/2/423-375/11/MS
Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *