Wyjaśnienia MF dotyczące wyłączenia z podatku od nieruchomości dróg publicznych

Opublikowane stanowisko MF wskazuje, iż nie podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych następujące obiekty zlokalizowane przy autostradach: urządzenia wypoczynkowe, sanitarne, obiekty małej gastronomii, stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, informacji turystycznej, obiekty noclegowe, agendy poczty, banku, biur turystycznych, biur ubezpieczeniowych. MF podkreślił, iż celem ww. zwolnienia nie jest wyłączenie wszystkich budowli znajdujących się w pasie drogowym, w szczególności służących działalności innego rodzaju niż transport drogowy służący celom użyteczności publicznej.
Zdaniem MF odmienna interpretacja art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych prowadziłaby do nierównego traktowania obiekty znajdujące się w miejscach obsługi podróżnych (stacji benzynowych, obiektów noclegowych i gastronomicznych) pod względem podatkowym w stosunku do analogicznych obiektów prowadzących działalność poza autostradą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *