Zasada ciągłości w JSFP

Nie inaczej jest również w przypadku pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych, którzy poza wykonywaniem wymienionych przepisów w swojej codziennej pracy muszą biegle posługiwać się również wieloma przepisami związanymi głównie z ustawą o finansach publicznych i aktami wykonawczymi. Dodatkowo przepisy związane z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych nakazują wiele obowiązków „księgowych” związanych z działalnością operacyjną jednostki.
Wydaje się, że wśród tak wielu przepisów pozostaje niewiele swobody pracy jednak należy zauważyć, że nie jest możliwe ścisłe sformalizowanie całego procesu księgowego jednostki. Niestety w wielu przypadkach wspomniani pracownicy muszą korzystać z rozwiązań dedykowanych podmiotom gospodarczym, które są dopasowywane do specyfiki działalności JSFP. Wśród takich rozwiązań należy wyróżnić wykonywanie przepisów związanych z zasadą ciągłości.
Istotą zasady ciągłości jest obowiązek ciągłego stosowania wewnętrznych rozwiązań w zakresie ewidencji księgowej, wyceny majątku i zobowiązań oraz prezentacji innych aspektów w sprawozdawczości finansowej jednostki. Nie oznacza to, że nie jest absolutnie możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian w wewnętrznych zasadach rachunkowości. W przypadku zmian jednej z wymienionych zasad należy dostarczyć porównywalnych danych ukazujących wpływ zastosowanych zmian na majątek, zobowiązania, fundusz i wynik jednostki. W potocznym języku księgowym zasada ciągłości nazywana jest często zasadą porównywalności. Dodatkowym obowiązkiem jest dokonywanie wszelkich zmian zasad tylko wraz z rozpoczęciem nowego roku obrotowego.
Również ustawodawca dopasowuje kluczowe przepisy ustawy o finansach publicznych do wymogów wynikających z zasady ciągłości. Najczęściej nowelizacje obowiązują wraz z rozpoczęciem nowego roku. Należy oczywiście pamiętać, że ma to również uzasadnienie logiczne związane również z szeregiem innych regulacji prawnych (np. wykonywaniem ustawy budżetowej itp.). Implikacją takich zmian jest dostosowywanie bilansu otwarcia do nowych przepisów poprzez wykonywanie różnorodnych korekt mających na celu wdrożenie nowych przepisów.
Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ze zm.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *