Wynagrodzenie w formie niepieniężnej za umorzenie udziałów nie powoduje powstania przychodu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 17 marca 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 102/11)  – wyrok nieprawomocny.

Wyrok WSA w Poznaniu jest kolejnym orzeczeniem wydanym w sporze toczonym przez podatników z organami podatkowymi co do opodatkowania czynności polegającej na przekazaniu części majątku tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały. Organy podatkowe twierdzą zazwyczaj w takiej sytuacji, że przekazanie składników majątkowych należy traktować jako ich odpłatne zbycie, które podlega opodatkowaniu 19% pdop. Sąd jednak nie podzielił tego stanowiska i stwierdził, że czynność taka jest neutralna na gruncie pdop. W praktyce wyrok ten oznacza szersze możliwości dokonania restrukturyzacji własnościowo-majątkowych bez nadmiernych obciążeń podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *