Na organizatorze konkursu ciążą obowiązki płatnika PIT

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację indywidualną dotyczącą obowiązków płatnika w zakresie organizowania konkursów na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Zdaniem Podatnika  nagrody przekazywane osobom fizyczne prowadzącym działalność gospodarczą będącym uczestnikami konkursów powinny stanowić przychód tych osób z działalności i nie rodzić obowiązków po stronie organizatora jako płatnika podatku PIT.
Minister Finansów nie zgodził się z poglądem Podatnika i stwierdził, iż nagrody przekazywane osobom fizyczne prowadzącym działalność gospodarczą będącym uczestnikami konkursów powinny być opodatkowane 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Podatnik wywiódł skargę do WSA, który podzielił pogląd Ministra Finansów.
Na skutek skargi kasacyjnej NSA nie podzielił poglądu Podatnika stwierdzając, iż nagrody przekazywane osobom fizyczne prowadzącym działalność gospodarczą będącym uczestnikami konkursów powinny być opodatkowane 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Rozstrzygnięcie podjęte przez NSA pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) jeżeli Skarżąca Spółka organizuje przedsięwzięcie spełniający wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej (…)”.
Dotychczas, przedmiotowe zagadnienie budziło również wątpliwości fiskusa, gdyż linia interpretacyjna jest niejednolita w tym zakresie. Część organów podatkowych wskazuje, iż nagrody otrzymywane w konkursach przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią przychód z prowadzonej przez te osoby działalności i fakt ich przekazania nie obciąża organizatora konkursu dodatkowymi obowiązkami podatkowymi w zakresie płatnika podatku PIT.
Jednocześnie część organów podatkowych stoi na stanowisku, iż zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów powinny być stosowane te same zasady rozliczenia nagród otrzymywanych w konkursach czego wynikiem jest nałożenie na organizatorów akcji marketingowych obowiązków w zakresie pobrania należnego podatku PIT i wpłacenia go do właściwego urzędu skarbowego oraz złożenia rocznej deklaracji PIT-8AR. Powyższe oznacza, iż organizator akcji marketingowej przed wydaniem zwycięzcy konkursu nagrody pieniężnej powinien potrącić z niej kwotę 10% tytułem zaliczki na podatek PIT (natomiast w przypadku nagród rzeczowych, organizator powinien pobrać od nagrodzonego należną kwotę zaliczki stanowiącą 10% wartości wydawanej nagrody rzeczowej).
Przedmiotowy wyrok, choć nie wydawany w składzie siedmiu sędziów wyznacza dominującą linię orzeczniczą i interpretacyjną w zakresie opodatkowania PIT akcji marketingowych organizowanych na rzecz osób fizycznych. Jednocześnie, skutki opinii, iż ustawodawca chcąc wyłączyć z zakresu stosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 UoPIT nagrody związane ze sprzedażą premiową, otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uczyniłby to wyraźnie, mogą okazać się zbyt restrykcyjne dla organizatorów akcji marketingowych. Niewywiązanie się z obowiązków płatnika podatku PIT (tj. niepobranie 10% zaliczki i niesporządzenie deklaracji PIT-8AR) narazi organizatora na odpowiedzialność podatkową i karnoskarbową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *