Ochrona tzw. milczącej interpretacji

Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował art. 14o § 1 Ordynacji Podatkowej, który stanowi: „w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie” (tzw. milcząca interpretacja).

Problematyczne zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest ustalenie terminu wydania interpretacji, tzn. czy chodzi jedynie o jej podpisanie, czy również o doręczenie.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przepisy o tzw. milczącej interpretacji są zgodne z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, natomiast przez wydanie interpretacji rozumie się jej podpisanie, a nie doręczenie.

Rozstrzygnięcie podjęte przez Trybunał Konstytucyjny pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) Art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567 i 915), rozumiany w ten sposób, że pojęcie „niewydanie interpretacji” nie oznacza braku jej doręczenia w terminie określonym w art. 14d powołanej ustawy, jest zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (…)”.

Przedmiotowy spór dotyczył tzw. milczących interpretacji, tzn. takich, które potwierdzają stanowisko wnioskodawcy. Można mieć z nimi do czynienia wtedy, gdy organ podatkowy nie wyda interpretacji w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku podatnika. W takiej sytuacji przyjmuje się, że organ zajął takie samo stanowisko jak podatnik.

W prezentowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w przypadku wydania interpretacji indywidualnej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku to jej sporządzenie (wystawienie) przed upływem tego okresu (zatem nie doręczenie dokumentu adresatowi) sprzyja realizacji konstytucyjnej zasady określoności przepisów prawa (ich precyzyjności, poprawności i jasności).

Trybunał Konstytucyjny podzielił zatem pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego1 w zakresie wykładni art. 14o Ordynacji Podatkowej.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż w praktyce podatnik nie wie, czy po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa może przyjąć, że jego stanowisko jest uznane przez organ za prawidłowe i stosując się do niego, korzysta z nabytej na podstawie tzw. milczącej interpretacji ochrony, czy też powinien zaczekać na wypadek, gdyby za jakiś czas doręczono mu interpretację i była ona negatywna.

W związku z powyższym, Trybunał Konstytucyjny rozpatrując przedmiotową sprawę zdecydował o jednoczesnym zasygnalizowaniu Sejmowi RP potrzeby podjęcia działań legislacyjnych związanych z koniecznością wprowadzenia urzędowej formy komunikowania podatnikowi, że interpretacja indywidualna w jego sprawie została wydana (sporządzona i podpisana) przed upływem 3 miesięcy od otrzymania wniosku oraz o tym, czy jest ona pozytywna czy negatywna dla podatnika.

W tym miejscu należy wskazać, iż w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2014 r.2 projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej przewiduje wprowadzenie przepisów, na podstawie których organy podatkowe nie będą z urzędu informować wnioskodawców o dacie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz o jej treści – takie informacje podatnik będzie otrzymywał dopiero na wcześniejsze żądanie.

\"\"

1) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 t., sygn. akt: II FPS 7/09.
2) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt: S 5/14.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *