Zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku świadczeń otrzymanych od banków

Stan faktyczny:
Bank organizował różnego typu akcje oraz programy motywacyjne dla swych klientów, celem uatrakcyjnienia usług. Programy te były adresowane do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Z reguły bank wręczał swoim klientom nagrody rzeczowe oraz pieniężne o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł. Jednakże sporadycznie zdarzało się, że wartość nagród przewyższała kwotę 760 zł.
Bank twierdził, iż na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wręczane nagrody są związane ze sprzedażą premiową, w związku z czym są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wartości nagrody w wysokości 760 zł. Aczkolwiek na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podczas, gdy wartość nagrody przewyższa kwotę 760 zł nagrody są objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% wartości nagrody.

Stanowisko organu:

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w swojej interpretacji ITPB2/4511-367/15/MM z dnia 05.06.2015 r. zgodził się ze stanowiskiem banku tylko w kwestii dotyczącej zwolnienia z opodatkowania nagród w wysokości nieprzekraczającej 760 zł.
Jednakże zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, gdy wartość nagrody przewyższa kwotę 760 zł, wówczas do obowiązków banku należy pobranie oraz odprowadzenie do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% oraz przesłanie rocznej deklaracji PIT-8AR.
Stanowisko sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim wyroku o sygnaturze akt I SA/Gd 1514/15 z dnia 12.01.2016 r. podzielił stanowisko organu podatkowego.
Uznał, iż zamiarem ustawodawcy było zróżnicowanie opodatkowania świadczeń mające związek z tym, jaki podmiot je oferuje.  Dlatego też w styczniu 2015 r. znowelizowano ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając art. 30 ust. 1 pkt 4b, z którego wprost wynika, iż z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.
Komentarz:
Wykładnia art. 30 ust. 1 pkt 4b bez wątpienia wskazuje, na to iż wolą ustawodawcy jest zróżnicowanie opodatkowania nagród oraz premii, których wartość przekracza kwotę 760 zł w zależności od tego, jaki podmiot je oferuje.
Z przepisu wprost wynika, że w przypadku, gdy owym podmiotem jest bank czy spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa wyłączone jest stosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *