Zestawienie zmian w funduszu jednostki – potencjał informacyjny

Kapitały są więc podstawowym buforem bezpieczeństwa finansowego podmiotów gospodarczych. Wysokie znaczenie kapitałów znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, którego jedną z części jest „Zestawienie zmian w kapitale”. Jednostki budżetowe również sporządzają odpowiednik wskazanego sprawozdania jednak jego znaczenie informacyjne jest znacznie odmienne od sprawozdania typowych jednostek gospodarczych.
Fundusz jednostki budżetowej nie jest buforem ryzyka ogólnego. Fundusz jednostki pełni rolę „porządkową” i informacyjną. Jego podstawową rolą jest informowanie o stanie równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki budżetowej. Wszelkie dofinansowanie z jednostek nadrzędnych zwiększa wartość funduszy, ale jednocześnie otrzymane środki po wydatkowaniu zwiększają stratę jednostki, a ta zmniejsza fundusz.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki pełni rolę technicznego zestawienia obrotów na koncie – 800 – Fundusz jednostki. Typowe zwiększenia to standardowe zapisy strony MA:

 • przeksięgowanie zysku za rok ubiegły,
 • przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych,
 • przeksięgowanie dotacji, środków na inwestycje, odpisów z wyniku finansowego na inwestycje,
 • przeksięgowanie aktualizacji środków trwałych,
 • przeksięgowanie wartości nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje,
 • przeksięgowanie wartości aktywów przejętych od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
 • przeksięgowanie środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia
 • przeksięgowanie odpisów z wyniku finansowego za rok bieżący
 • przeksięgowanie innych zwiększeń.

Natomiast zmniejszenia zawierają najczęściej typowe zapisy strony WN konta:

 • pokrycie straty za rok ubiegły,
 • przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły,
 • przeksięgowanie dotacji i środków na inwestycje,
 • przeksięgowanie pokrycia amortyzacji,
 • aktualizacja środków trwałych,
 • przeksięgowanie wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji,
 • przeksięgowanie wartości pasywów przejętych od zlikwidowanych (połączonych) jednostek,
 • przeksięgowanie środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia,
 • inne zmniejszenia.

Zestawienie zmian funduszu jednostki nie dostarcza niestety informacji o potencjale jednostki, nie jest też podstawą do strategicznych analiz wskaźnikowych. Fundusz jednostki nie powinien być też podstawą do szacowania zdolności kredytowej jednostki budżetowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *