WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI cz. 4

4.1.1. Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe spółki obejmują:

1. Zapasy materiałów, produktów gotowych, półproduktów, towarów – przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

2. Należności krótkoterminowe –należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich wymagalności, a także całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

3. Inwestycje krótkoterminowe- aktywa pieniężne, a także inne aktywa płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – rozliczenia poniesionych wydatków lub zarachowanych kosztów do rozliczenia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

4.1.1.1. Zapasy
Do zapasów zalicza się:

 • Materiały – nabyte w celu zużycia na potrzeby własne,
 • Towary – zakupione w celu dalszej ich odsprzedaży,

Wymienione wyżej składniki majątkowe stanowią własność Spółki mogą znajdować się na terenie spółki i poza nią.

Wycena
Przyjęcie na magazyn wycenia się:

 • Materiały – według cen zakupu
 • Towary – według cen nabycia,
 • Produkty gotowe –

Rozchód z magazynu wycenia się:

 • Materiały – według cen zakupu
 • Towary – według cen nabycia

Spółka zakupuje materiały na bieżące potrzeby działalności, w związku, z czym nie prowadzi magazynu i nie ma potrzeby wyceniania ich na dzień bilansowy, bo nie posiada zapasów towarów i materiałów.

W przypadku potrzeby magazynowania towarów i materiałów zarząd spółki dokona stosownych zmian w polityce rachunkowości.

Odpisy
W przypadku stwierdzenia utraty przydatności składników rzeczowych aktywów obrotowych spółka zobowiązana jest do dokonania oceny ich wartości i ujęcia odpisu aktualizacyjnego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

4.1.1.2. Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe obejmują:

 • Ogół należności z tytułu dostaw i usług,
 • Ogół należności z tytułu czynszów mieszkalnych
 • Całość lub część należności z innych tytułów, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wycena
W ciągu roku obrotowego w Spółka. należności i roszczenia wyrażone w walucie krajowej ujmuje się w wartości nominalnej, ustalonej w chwili powstania operacji gospodarczej. Wycenę wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania odpowiednio:

 • Po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego spółka korzysta – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
 • Po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji,

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone:

 • W walucie krajowej – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności.
 • W walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny.

Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów finansowych lub na dobro przychodów finansowych.

Odpisy aktualizujące należności
Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności, których ściągalność jest wątpliwa, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty stosując następujące zasady:

 • Od należności zgłoszonych likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,
 • W pełnej wysokości należności, dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
 • Do wysokości należności określonej zapisami postępowania układowego, jako kwoty przewidzianej do umorzenia lub w pełnej wysokości, w przypadku, gdy kontrahent zalega z zapłatą uzgodnionych rat postępowania układowy,
 • Od należności czynszowych objętych prawomocnym wyrokiem sądowym

Do wyżej wymienionych tytułów należności, stosuje się odpisy aktualizujące w sposób obligatoryjny.

Wyjątkiem do tej reguły są:

 • Należności płacone przez klientów ratami, za zgodą Spółka. Na podstawie pisemnego harmonogramu spłat (umowa lub mail)
 • Należności, dla których pracownik Spółka. Uzasadnił brak ryzyka płatności, za zgodą szefa działu.

Odpisy aktualizujące wartość należności odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych dla należności głównej oraz w ciężar kosztów finansowych dla odsetek od należności głównej.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się przywrócenia do wartości początkowej. Przyjmuje się zasadę, że jeśli odpis z tytułu utraty wartości był dokonany w tym samym roku obrotowym to przywrócenie jego wartości pierwotnej następuje poprzez dokonanie zapisów korygujących (zapisy ujemne). Natomiast przywrócenie wartości pierwotnej dla odpisu dokonanego w latach ubiegłych następuje poprzez zapis na dobro pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. W przypadku dokonania zapłaty wierzytelności przez dłużnika, następuje rozwiązanie dokonanego wcześniej odpisu aktualizującego na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (dla należności głównej) lub przychodów finansowych dla odsetek. W przypadku zrealizowania przesłanek w oparciu, o które dokonano odpisu aktualizującego wierzytelności, wobec wyczerpania możliwości dochodzenia tej wierzytelności następuje wykorzystanie wcześniej dokonanego odpisu aktualizującego.

Zasady tworzenia kont analitycznych
Dla ewidencji należności tworzy się konta syntetyczne z podziałem na tytuły rozrachunków zarówno wobec osób prawnych, jak i fizycznych, a także z podziałem na jednostki krajowe i zagraniczne. Analityki kont rozrachunkowych stanowią kolejne uszczegółowienie tytułów rozrachunków w ramach danej grupy kont syntetycznych. Wymagany jest podział na rozrachunki z jednostkami powiązanymi i pozostałymi.

Konta należności służą do ewidencji wszelkich rozrachunków dotyczących:

 • Należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów, produktów, usług oraz przekazaniem zaliczek na poczet dostaw,
 • Należności z tytułu czynszu
 • Należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
 • Należnych kosztów egzekucyjnych,
 • Należności z tytułu nadpłaty podatków,
 • Należności zasądzonych na podstawie wyroków sądowych lub nakazów zapłat,
 • Należności zgłoszonych do masy upadłości, likwidacji,
 • Należności objętych postępowaniem układowym,
 • Należności od pracowników,
 • Należności z pozostałych tytułów ( niewymienionych wyżej),

4.1.1.3. Inwestycje krótkoterminowe

Do inwestycji krótkoterminowych Spółka. zaliczamy:

 • Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki ( akcje, udziały)
 • Inne aktywa finansowe – obligacje, weksle, czeki, bony skarbowe, płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich złożenia, wystawienia, nabycia.
 • Aktywa pieniężne w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.
 • Inne inwestycje krótkoterminowe, do których zalicza się metale szlachetne, kosztowności, dzieła sztuki.

Wycena
W ciągu roku obrotowego, krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje i inne papiery wartościowe) – wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.Ś

 • Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej – według wartości nominalnej,
 • Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych – według kursu kupna danej waluty obcej banku, z którego spółka korzysta

Na dzień bilansowy:

 • Aktywa finansowe tj. Papiery wartościowe, akcje przeznaczone do obrotu – według wartości rynkowej albo ceny nabycia
 • Dla inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek – według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące,
 • Udzielone pożyczki zaliczone do inwestycji – w skorygowanej cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące,
 • Lokaty terminowe – według wartości nominalnej,
 • Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej – według wartości nominalnej,
 • Środki pieniężne i inne aktywa w walucie obcej – według średniego kursu nbp ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień.

Różnice kursowe z tytułu wyceny walut w ciągu roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy, zalicza się odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych.

Zasady tworzenia kont analitycznych
Ewidencja analityczna pozwala na podział inwestycji krótkoterminowych, co do rodzaju (weksle, czeki, bony, certyfikaty, pożyczki, akcje, udziały).
Ewidencja pozwala na ustalenie wartości pierwotnej na dzień nabycia aktywów oraz ustalone różnice z wyceny.

4.1.1.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, nie dłuższych niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dopiero w tym okresie będą wpływały na wynik finansowy. Ustala się następujące tytuły rozliczeń międzyokresowych:

 • Odpisy roczne ZFŚS ( za lata, w których na podstawie odrębnych przepisów jest tworzony),
 • Koszty ubezpieczeń rzeczowych,
 • I inne koszty o znacznej kwocie, które dopiero w kolejnym roku wpłyną na wynik finansowy
 • Rozliczenia wynikające z wyceny umów o usługę budowlaną.

Wycena
W ciągu roku obrotowego ujmuje się je w wysokości poniesionych kosztów zgodnie z posiadaną dokumentacją, którą stanowi:

 • Dla odpisu rocznego ZFŚS – szczegółowe wyliczenie planowanego odpisu rocznego,
 • Dla kosztów ubezpieczeń – zawarte polisy ubezpieczeniowe,
 • Dla innych kosztów – stosowna dokumentacja ( umowa, faktura, itp.)

Na dzień bilansowy w spółce wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, po upewnieniu się, co do osiągnięcia w tym czasie korzyści ekonomicznych.

Zasady tworzenia kont analitycznych
Ewidencja analityczna rozliczeń międzyokresowych pozwala dokonać podziału poniesionych kosztów.

Jedna myśl na temat “WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI cz. 4”

 1. Koszty spotkania należy zaliczyć do kosztów działalności jednostki.
  Natomiast ustalając podstawę opodatkowania trzeba podwyższyć ją o wartość świadczenia przypadającego na pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *