Nowe zasady wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko

Co do zasady, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez siebie dochodów. Po spełnieniu określonych przepisami warunków małżonkowie mogą jednak skorzystać z opodatkowania łącznego, tj. złożyć wspólne zeznanie roczne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że aby móc skorzystać z łącznego opodatkowania swoich dochodów małżonkowie muszą złożyć wspólny wniosek o wyborze takiej formy opodatkowania. W tym celu konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola w zeznaniu podatkowym i jego podpisanie.

Do tej pory na formularzu zeznania rocznego wymagane były podpisy obojga małżonków. Zgodnie natomiast z brzmieniem znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie rozliczający się wspólnie z uzyskiwanych przez siebie dochodów nie będą musieli oboje podpisywać się na składanym przez siebie zeznaniu podatkowym. Podpisanie zeznania podatkowego przez jednego z małżonków traktowane będzie na równi ze złożeniem przez tego małżonka oświadczenia, że został on upoważniony do podpisywania zeznania w imieniu obojga.

Co ważne, zmodyfikowane brzmienie art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. Tak też, wystarczy, że zeznanie podatkowe składane za 2010 r. (do końca kwietnia 2011 r.) będzie podpisane tylko przez jednego małżonka.

O ile przepisy regulujące formalności związane ze wspólnym rozliczeniem małżonków zostały zliberalizowane, to zmiany w zakresie rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci wydają się mieć charakter porządkujący.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach wyższych, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskiwały dochodów, podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Przepisy wskazywały, że za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważało się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Na tle tych przepisów pojawiały się częste wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne, co do definicji osoby samotnie wychowującej dziecko (np. uznawano, że każda osoba stanu wolnego posiadająca dziecko może korzystać z preferencyjnego opodatkowania także wówczas, gdy osoba taka w rzeczywistości tworzy gospodarstwo domowe wraz z inna osobą stanu wolnego). Zgodnie z brzemieniem znowelizowanego art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do takiego opodatkowania dochodów przysługuje wyłącznie tym osobom (wymienionym w przepisie), które samotnie wychowują dziecko.

Zmodyfikowane brzmienie tego przepisu ma zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników od dnia 1 stycznia 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *