Duplikat faktury VAT za media

Odliczając podatek naliczony należy pamiętać, iż ustawodawca uregulował w art. 86 ust. 10-13 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) terminy odliczania podatku naliczonego. Stosownie do treści art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT terminem o charakterze podstawowym jest okres rozliczeniowy przypadający na okres, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą nabycie towarów lub usług. Jednakże prawodawca przewidział dwa wyjątki od przedmiotowej reguły ogólnej. Po pierwsze,w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, odliczenie powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano kwotę podatku należnego. Kolejne odstępstwo od zasady ogólnej dotyczy tzw. mediów, czyli energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, odprowadzania ścieków, w stosunku do których prawo do odliczenia przysługuje z chwilą upływu terminu płatności, o ile faktura VAT dokumentująca te czynności zawiera wskazanie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy. Tym samym w przypadku faktur dokumentujących świadczenie usług w zakresie tzw. mediów nie jest istotny moment otrzymania faktury przez podatnika, zasadnicze znaczenie posiada termin płatności.

W opisywanym przypadku duplikat faktury będzie potwierdzał nabycie przez Czytelnika energii elektrycznej, tym samym na podstawie przedmiotowego dokumentu podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT. Jednakże prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie nie w okresie otrzymania duplikatu, a w okresie rozliczeniowym, w którym upływa termin płatności za przedmiotowe nabycie energii. Jednocześnie należy pamiętać, iż podatnik może na mocy art. 86 ust. 11 ustawy o VAT odliczyć podatek naliczony w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowym, które przypadają po okresie, w którym upłynął termin płatności. Natomiast gdyby upłynęły opisywane terminy na odliczenie podatku naliczonego, będzie przysługiwało ono podatnikowi poprzez dokonanie korekty okresu rozliczeniowego, w którym prawo do odliczenia VAT podatnikowi przysługiwało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *